Статут закладу

 

СТАТУТ

НОВОПОКРОВСЬКОГО ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ (ЯСЕЛ-САДКА) «КОЛОБОК»

НОВОПОКРОВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

ЧУГУЇВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

(НОВА РЕДАКЦІЯ)

 


Схвалено загальними зборами трудового колективу Новопокровського дошкільного навчального закладу (ясел-садка) «Колобок»

 

                         І. Загальні положення

1.1. Новопокровський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) «Колобок» Новопокровської селищної ради  Чугуївського району Харківської області  (далі – дошкільний  заклад) створено відповідно до рішення III сесії V скликання від 15.09.2006.

1.2.  Юридична адреса дошкільного навчального закладу: 63523, Харківська обл., Чугуївський район, смт Новопокровка, вул.В.Вєсіча 13, 32-3-34.

1.3.   Засновник дошкільного  закладу – Новопокровська селищна рада.

       Новопокровська селищна рада здійснює фінансування дошкільного навчального закладу, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування , харчування та медичне обслуговування дітей.

1.4. Дошкільний навчальний заклад в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України “Про освіту”, “Про дошкільну освіту”, Положенням про дошкільний навчальний заклад України (далі Положення), затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 року №305 , іншими нормативно-правовими актами, власним статутом.

1.5. Дошкільний заклад є юридичною особою, має печатку і штамп встановленого зразка,

1.6.  Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для фізичного, розумового і духовного розвитку.

1.7. Діяльність дошкільного закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти:   збереження  та  зміцнення  фізичного  і  психічного  здоров'я  дітей; формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту:

Дошкільний навчальний заклад:

         задовольняє потреби громадян відповідної території в здобутті дошкільної освіти;

         забезпечує  відповідність рівня дошкільної освіти  вимогам Базового компонента дошкільної освіти;

         створює безпечні та нешкідливі умови розвитку, виховання та навчання дітей, режим роботи,   умови   для   фізичного   розвитку   та   зміцнення   здоров'я   відповідно   до санітарно-гігієнічних вимог та забезпечує їх дотримання;

         формує  у дітей  гігієнічні  навички та основи  здорового  способу життя,  норми безпечної поведінки;

         сприяє збереженню та зміцненню здоров'я, розумовому, психологічному і фізичному розвитку дітей;

         здійснює соціально-педагогічний патронат, взаємодію з сім'єю;

         є осередком поширення серед батьків психолого-педагогічних та фізіологічних знань про дітей дошкільного віку;

         додержується фінансової дисципліни, зберігає матеріально-технічну базу;

         здійснює інші повноваження відповідно до статуту дошкільного закладу.

        1.8. Дошкільний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах компетенції, передбаченої чинним законодавством, Положенням (305-2003-п.) та даним статутом.

           1.9. Дошкільний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

 

           реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом України "Про дошкільну освіту";

           забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту, рівня і обсягу;

           дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази.

1.10.   Взаємовідносини   між  дошкільним  закладом   з   юридичними   і   фізичними  особами визначаються угодами, що укладені між ними.

 

II. КОМПЛЕКТУВАННЯ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

2.1.       Заклад розрахований на 110 місць.

2.2.       Групи комплектуються за віковими ознаками.

2.3.  У дошкільному закладі функціонують групи: загального розвитку.

2.4.  Дошкільний заклад має групи з денним режимом перебування дітей.

2.5.  Наповнюваність груп дітьми становить:

         для дітей віком від одного до трьох років - до 15 осіб;

         для дітей віком від трьох до шести (семи) років - до 20 осіб;

         в оздоровчий період - до 15 осіб.

          2.6. Прийом дітей до дошкільного закладу здійснюється керівником протягом календарного року на підставі заяві батьків або осіб, які їх замінюють, медичної довідки про стан здоров’я дитини, довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження, документа для встановлення батьківської плати. 

          2.7.За дитиною зберігається місце у дошкільному закладі комунальної форм власності у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній період (75днів).

          2.8.Відрахування дітей із дошкільного закладу може здійснюватись за бажанням батьків, або осіб, які їх замінюють; на підставі медичного висновку про стан здоров'я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування в дошкільному закладі цього типу; у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють плату за харчування дитини протягом 2-х місяців.

 

2.9.   Про відрахування дитини батьків або осіб, які їх замінюють, повідомляють письмово за десять календарних днів.

2.10.Дошкільний навчальний заклад здійснює соціально-педагогічний патронат сім'ї з метою забезпечення умов для здобуття дошкільної освіти дітьми дошкільного віку, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку , але не відвідують дошкільних закладів, та надання консультаційної допомоги сім'ї.                                         .

 

 

III. РЕЖИМ РОБОТИ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

 

       3.1.Дошкільний заклад працює за п'ятиденним робочим тижнем протягом 10,5 годин.  Вихідні дні субота, неділя, святкові.

3.2.Щоденний графік роботи дошкільного закладу: початок роботи - 7 годин 00 хвилин; закінчення роботи - 17 годин 30 хвилин.

3.3.Щоденний графік роботи груп дошкільного закладу: з 7.00 до 17.30.

 


IV. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

У ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

4.1  Навчальний рік у дошкільному закладі починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. З 1 червня до 31 серпня (оздоровчий період) у дошкільному закладі проводиться оздоровлення дітей.

 4.2 .Навчальний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення.

4.3.План роботи навчального закладу схвалюється педагогічною радою закладу,
затверджується керівником дошкільного закладу і погоджується з відділом освіти
Чугуївської районної державної адміністрації. План   роботи   закладу   на   оздоровчий   період   погоджується   з Чугуївською  територіальною   санітарно-епідеміологічною службою.

4.4.У дошкільному закладі визначена російська мова навчання та виховання дітей.

        4.5. Навчально-виховний процес у дошкільному закладі здійснюється відповідно до вимог   Базового компонента  дошкільної освіти за освітніми програмами та навчально-методичною літературою, що затверджена або рекомендована Міністерством освіти і науки України чи схвалена для використання в дошкільних навчальних закладах Міністерством освіти і науки України та обласним Інститутом післядипломної освіти педагогічних кадрів.

4.6. Дошкільний заклад організовує освітній процес за художньо – естетичним пріоритетним напрямком.

 

V. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ

У ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

5.1.        Порядок забезпечення продуктами харчування: Новопокровська селищна рада укладає угоди і визначає постачальників. Всі продукти повинні мати сертифікати якості.

5.2.        У дошкільному закладі встановлено 3-х разове харчування.

5.3.        Контроль за організацією та якістю харчування, вітамінізацією страв, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотриманням термінів реалізації продуктів покладається на старшу медичну сестру та завідувача дошкільного закладу.

 

VI. МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДІТЕЙ

 У ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

6.1.        Медичне обслуговування дітей дошкільного закладу здійснюється на безоплатній основі центрального районною лікарнею на підставі Постанови кабінету Міністрів України від 14 червня 2002р. № 826

6.2.        Старша медична сестра здійснює лікувально - профілактичні заходи, в тому числі проведення обов'язкових оглядів, контроль за станом здоров'я, фізичним розвитком дитини, організацією фізичного  виховання,  загартуванням,  дотриманням  санітарно-гігієнічних норм та правил, режимом та якістю харчування.

6.3.        Дошкільний заклад надає приміщення і забезпечує належні умови для роботи старшої медичної сестри та проведення лікувально - профілактичних заходів.


VII. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

7.1.       Учасниками навчально-виховного процесу у дошкільному закладі є діти дошкільного віку, завідувач, педагогічні  працівники,  старша медична сестра,  помічники
вихователів, батьки або особи, які їх замінюють, фізичні особи, які надають освітні
послуги у сфері дошкільної освіти.

7.2.        За успіхи у роботі встановлюються такі форми матеріального та морального заохочення: преміювання, грамоти, подяки.

7.3.       Права дитини у сфері дошкільної освіти:

 

       безпечні та нешкідливі для здоров'я умови утримання, розвитку, виховання і
навчання;

       захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров'ю, моральному та духовному розвитку;

       захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров'ю дитини, а також фізичного та психічного насильства;

       приниження її гідності;

       здоровий спосіб життя.

7.4.  Права батьків або осіб, які їх замінюють:

       обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування закладу;

       звертатися   до   відповідних   органів   управління   освітою   з   питань   розвитку, виховання і навчання своїх дітей;

  брати участь в покращанні організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази закладу;

   відмовлятися від запропонованих додаткових освітніх послуг;

  захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді.

Батьки або особи, які їх замінюють, зобов'язані:

         своєчасно   вносити   плату  за  харчування  дитини   в   дошкільному  закладі   у встановленому порядку;

         своєчасно   повідомляти  дошкільний  заклад  про  можливість  відсутності  або хвороби дитини;

    слідкувати за станом здоров'я дитини;

   інші права, що не суперечать законодавству України.

       7.5. На посаду педагогічного працівника дошкільного навчального закладу призначається особа, яка має відповідну вищу педагогічну освіту, а саме: освітньо-кваліфікаційний рівень магістра, спеціаліста, бакалавра або молодшого спеціаліста (до введення в дію Закону України "Про освіту" - вищу або середню спеціальну освіту), а також стан здоров’я якої дає змогу виконувати професійні обов’язки.

          7.6. Трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законами України "Про освіту", "Про дошкільну освіту", іншими нормативно - правовими актами, прийнятими відповідно до них, правилами внутрішнього трудового розпорядку.

          7.7. Педагогічні працівники мають право:   

         на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи з дітьми;

         брати участь у роботі органів самоврядування закладу;

         на підвищення кваліфікації, участь у методичних об'єднаннях, нарадах тощо;

         проводити   в   установленому   порядку   науково-дослідну,  експериментальну, пошукову роботу;

         вносити пропозиції щодо поліпшення роботи закладу;

         на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;

         об'єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;

    на захист професійної честі та власної гідності;

   інші права, що не суперечать законодавству України.

 

7.8.  Педагогічні працівники зобов'язані:

   виконувати   статут,   правила  внутрішнього  розпорядку,   умови  контракту  чи
трудового договору;

          дотримуватися   педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність дитини та її батьків;

         забезпечувати    емоційний    комфорт,    захист   дитини    від   будь-яких   форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров'ю, а також від фізичного та
психологічного насильства;

         брати  участь  у  роботі   педагогічної ради  та  інших  заходах,  пов'язаних  з підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності, загальнополітичної культури;

         виконувати накази та розпорядження керівництва;

         інші обов'язки, що не суперечать законодавству України

 

7.9.               Педагогічні   та   інші   працівники  приймаються   на  роботу  до   дошкільного   закладу завідувачем.

7.10.        Працівники дошкільного закладу несуть відповідальність за збереження життя, фізичне і психічне здоров'я дитини згідно із законодавством.

7.11.        Працівники дошкільного закладу у відповідності до статті 26 Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" проходять періодичні безоплатні медичні огляди 2 рази на рік при центральній районній лікарні.

7.12.        Педагогічні працівники дошкільного закладу підлягають атестації, яка здійснюється, як правило,   один  раз   на  п'ять  років   відповідно   до   Типового   положення   про   атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

7.13. Педагогічні працівники, які систематично порушують статут, правила внутрішнього розпорядку дошкільного закладу, не виконують посадових обов'язків, умови колективного договору  або  за результатами  атестації,  не  відповідають  займаній  посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

 

VIII. УПРАВЛІННЯ ДОШКІЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ

8.1.          Управління дошкільним закладом здійснює Новопокровська селищна рада.

8.2.   Безпосереднє  керівництво  роботою  дошкільного  закладу здійснює  його  завідувач, який призначається і звільняється з посади відділом освіти Чугуївської районної державної адміністрації з дотримання чинного законодавства.

Керівник дошкільного закладу:

         відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України
"Про дошкільну освіту", та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах
державних вимог до її змісту і обсягу;

           здійснює керівництво і контроль за діяльністю дошкільного закладу;

          діє від імені закладу, представляє його в усіх державних та інших органах,                       
установах і організаціях, укладає угоди з юридичними та фізичними особами;

         розпоряджається в установленому порядку майном і коштами дошкільного
закладу; і відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження
матеріально-технічної бази закладу;

           приймає на роботу та звільняє з роботи працівників дошкільного закладу;

         видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, контролює їх
виконання;

         затверджує штатний розклад за погодженням із засновником (власником)
дошкільного закладу;

           контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей;

         затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції
працівників за Погодженням з профспілковим комітетом;

         забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил,
техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників;

 

         контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку,
виховання і навчання дітей їх віковим, психофізіологічним особливостям,
здібностям і потребам;

         підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочує творчі
пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів;

         організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють;

         щороку звітує про навчально-виховну, методичну, економічну і фінансово-
господарську діяльність дошкільного навчального закладу на загальних зборах
( конференціях) колективу та батьків або осіб, які їх замінюють.

8.3.  Постійно діючий колегіальний орган у дошкільному закладі-педагогічна рада.

До складу педагогічної ради входять: керівник і його заступники, педагогічні працівники, медичні працівники, інші спеціалісти. Можуть входити голови батьківських комітетів. Запрошеними з правом дорадчого голосу можуть бути представники громадських організацій, педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів, батьки або особи, які їх замінюють.

Головою педагогічної ради є завідувач  дошкільним закладом.

Педагогічна рада закладу:

      розглядає   питання  навчально-виховного  процесу  в  дошкільному  закладі  та приймає відповідні рішення;

    організує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження досягнень науки, передового педагогічного досвіду;

      приймає    рішення    з    інших    питань    професійної   діяльності    педагогічних
працівників.

Робота педагогічної ради планується довільно відповідно до потреб дошкільного закладу.

Кількість засідань педагогічної ради становить 4 (не менше 4-х) разів на рік.

     8.4. Органом громадського самоврядування закладу є загальні збори колективу закладу та батьків або осіб, які їх замінюють, які скликаються не рідше одного разу на рік.

Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голо­сів від загальної кількості присутніх.

Загальні збори:

         приймають Статут, зміни і доповнення;

         обирають раду дошкільного закладу, її членів і голову, встановлюють термін її
повноважень;

         заслуховують звіт керівника закладу, голови ради дошкільного закладу з питань
статутної діяльності закладу, дають їй оцінку шляхом таємного або відкритого
голосування;

         розглядають питання навчально-виховної, методичної та фінансово–господарської діяльності дошкільного закладу;

         затверджують основні напрямки вдосконалення роботи і розвитку дошкільного закладу

8.5. У період між загальними зборами діє рада дошкільного закладу.

Кількість засідань ради визначається за потребою.

Засідання ради дошкільного закладу є правомірним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин її членів (працівників дошкільного закладу, батьки, засновники, спонсори та інші). Рада закладу організовує виконання рішень загальних зборів, розглядає питання поліпшення умов для здобуття дошкільної освіти, зміцнення матеріально - технічної бази, поповнення й використання бюджету закладу, вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу, погоджує зміст і форми роботи з педагогічної освіти батьків.

8.6.  У дошкільному закладі може діяти піклувальна рада - орган самоврядування, який формується з представників органів виконавчої влади, підприємств, установ, навчальних закладів, організацій, окремих громадян з метою залучення громадськості до вирішення проблем освіти, забезпечення сприятливих умов ефективної роботи дошкільного закладу.

Піклувальна рада (у складі 5 осіб) створюється за рішенням загальних зборів або ради дошкільного закладу. Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах дошкільного закладу і працюють на громадських засадах. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менше ніж чотири рази на рік.

Основними завданнями піклувальної ради є:

         співпраця з органами виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов утримання дітей у дошкільному закладі;

         сприяння зміцненню матеріально-технічної, культурно-спортивної, корекційно-відновлювальної, лікувально-оздоровчої бази дошкільного закладу;

         сприяння залученню додаткових джерел фінансування дошкільного закладу;

         сприяння організації та проведенню заходів, спрямованих на охорону життя та здоров'я учасників навчально-виховного закладу;

         організація дозвілля та оздоровлення дітей та працівників дошкільного закладу;

         стимулювання творчої праці педагогічних працівників;

         всебічне зміцнення зв'язків між родинами дітей та дошкільним закладом;

         сприяння соціально - правовому захисту учасників навчально-виховного процесу.

 

IX. МАЙНО ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

9.1. Відповідно до рішення Новопокровської селищної ради № 25/6 від 08.04.2003. дошкільному закладу передано в оперативне управління земельну ділянку, будівлі, споруди, комунікації, інвентар, обладнання, спортивні та ігрові майданчики.

9.2.  Рішенням Новопокровської селищної ради № 25/6 від 08.04.2003. дошкільному закладу виділена присадибна ділянка площею 0,5 га.

 

 X. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЛЬНІСТЬ

ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

10.1.  Джерелами фінансування дошкільного закладу є кошти:

         засновника;

         відповідних бюджетів у розмірі, передбаченому нормативами фінансування;

         батьків або осіб, які їх замінюють;

         добровільні пожертвування і цільові внески фізичних і юридичних осіб;

         від надання платних освітніх послуг.

10.2.  Дошкільний навчальний заклад за погодженням із селищною радою має право:

         придбавати, орендувати необхідне йому обладнання та інше майно;

         отримувати допомогу від підприємств, установ, організацій або фізичних осіб;

         здавати в оренду приміщення, споруди, обладнання юридичним та фізичним
особам для провадження освітньої діяльності згідно із законодавством.

 

10.3.        Статистична звітність форма 85-К про діяльність дошкільного закладу здійснюється відповідно до законодавства.

10.4.  Порядок ведення діловодства і бухгалтерського обліку в дошкільному закладі
визначається законодавством, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки
України та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковуються дошкільні заклади.

За рішенням засновника закладу бухгалтерський облік здійснюється через централізовану бухгалтерію Новопокровської селищної ради.

                                        

 

XI. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

 

11.1        Основною формою контролю за діяльністю дошкільного закладу є державна атестації, що проводиться один раз на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

11.2   Контроль за дотриманням дошкільним закладом державних вимог щодо змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти здійснюється місцевими органами виконавчої влади відділом освіти  Чугуївської районної державної адміністрації.

11.3    Зміст, форми та періодичність контролю, не пов’язаного з навчально-виховним процесом Новопокровською селищною радою.