РОБОЧА  ІНСТРУКЦІЯ

 

сторожа

Новопокровського ДНЗ (ясла-садок) «Колобок»

 

 

 

І. Загальні положення

1. Робочу інструкцію розроблено на основі Закону України “Про дошкільну освіту”, Положення про дошкільний навчальний заклад ( із змінами) затвердженого постановою КМ України від 12.03.2003 р. № 305, статуту, Правил внутрішнього трудового розпорядку та інших нормативно-правових актів. Під час розробки інструкції враховано рекомендації щодо організації служби охорони праці в дошкільному навчальному закладі.

1.1.   На посаду сторожа призначається особа, яка має середню освіту (без вимог до стажу роботи), а також стан здоров’я якої дозволяє виконувати професійні обов’язки.

1.2.   Сторож дошкільного навчального закладу призначається завідувачем дошкільного навчального закладу.

1.3.   Сторож підпорядковується завідувачу дошкільного навчального закладу, завідувачу господарства.

1.4.   У своїй діяльності керується:

  Конституцією України;

  Законами України “Про дошкільну освіту”, “Про охорону праці”, “Про пожежну безпеку”, “Про охорону здоров’я”, “Про дорожній рух”;

  Положенням про дошкільний навчальний заклад;

  Санітарними правилами улаштування та утримання дитячих дошкільних закладів (дитячі ясла, дитячі садки, дитячі ясла-садки) від 20.03.1985 р. № 3231-85;

  Правилами внутрішнього трудового розпорядку;

  Колективним договором між адміністрацією та профспілковим комітетом дошкільного навчального закладу;

  правилами та нормами з охорони праці, техніки безпеки, протипожежної охорони;

  методичними, нормативними та іншими керівними матеріалами, які регламентують діяльність дошкільного навчального закладу.

1.5.   Сторож працює за графіком роботи, затвердженим завідувачем дошкільного навчального закладу.

1.6.   Сторож є матеріально-відповідальною особою на своєї ділянці роботи.

1.7.   Замінює тимчасово відсутню прибиральницю (технічний персонал) на основі годинної оплати та по тарифікації (залежно від терміну заміни, за погодженням з адміністрацією за додаткову оплату згідно із чинним законодавством).

 

 

ІІ. Завдання та обов’язки

Сторож:

2.1.   Щоденно доповідає завідувачу про стан ввіреного майна на час чергування.

2.2.   Не допускає проникнення на територію і в приміщення дошкільного навчального закладу сторонніх осіб. У разі проникнення повідомляє керівництво або міліцію.

2.3.   Не допускає стороннього автотранспорту на територію дошкільного навчального закладу.

2.4.   Не допускає вигулу домашніх тварин на території дошкільного навчального закладу.

2.5.   Слідкує за надійністю дверних замків, зачиняє залишені відчиненими вікна.

2.6.   Здійснює обхід території відповідно до розробленого плану-маршруту.

2.7.   Під час виникнення пожежі вміє користуватися вогнегасником та іншими засобами пожежегасіння.

2.8.   Знає схему електромережі дошкільного навчального закладу і в разі потреби вміє відключити її через головний рубильник.

2.9.   Має доступ до телефону й знає номери телефонів завідувача, завідувача господарства, пожежної охорони, міліції та інші.

2.10. Працює без права на сон і не може відлучатися за межі території дошкільного навчального закладу.

2.11. Під час виникнення на території дошкільного навчального закладу нестандартної ситуації (бійки, сварки та ін.) негайно повідомляє міліцію.

2.12. Слідкує за справністю ручного евакуаційного ліхтаря.

2.13. Дотримується правил охорони дитинства під час роботи з дітьми, охорони праці на робочому місці.

2.14. Дбає про особисту безпеку й здоров’я, а також про безпеку й здоров’я людей, що оточують, у процесі виконання будь-яких робіт чи під час перебування на території дошкільного навчального закладу.

2.15. Знає й виконує вимоги нормативно-правових актів з охорони праці, правила поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, користується засобами колективного та індивідуального захисту.

2.16. Проходить періодичні медичні огляди.

2.17. Виконує доручену йому роботу сам і не передоручає її іншим особам, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством.

2.18. Повинен бути людиною культурною, ввічливою, з повагою ставитися до дітей, працівників дошкільного навчального закладу; цього вимагає від працівника робота в дошкільному навчальному закладі.

 

 

IІІ. Права

Сторож користується правом на:

3.1.   Рівність трудових прав незалежно від національності, соціального походження, віросповідання, політичних переконань.

3.2.   Розірвання трудового договору згідно зі ст. 38 КЗпП України.

3.3.   Матеріальне забезпечення в порядку спеціального страхування у випадку хвороби, повної або часткової втрати працездатності, у старості.

3.4.   Матеріальну допомогу.

3.5.   Захист трудових прав у судовому порядку.

3.6.   Відпустку по догляду за дитиною віком до 3–6 років.

3.7.   Відпустку 14-ти календарних днів відповідно до своїх обов’язків.

3.8. Забезпечення відповідним технологічним обладнанням, індивідуальними засобами захисту й спецодягом відповідно до встановлених вимог.

3.9.   Відмову від проведення небезпечних для здоров’я і життя робіт в умовах, коли відсутні або не можуть бути забезпечені необхідні заходи безпеки.

3.10. Винесення на розгляд адміністрації питання щодо поліпшення умов праці.

3.11. Роботу за сумісництвом.

3.12. Об’єднання в професійні спілки та членство в інших об’єднаннях громадян, діяльність яких не заборонена законодавством України.

 

 

ІV. Відповідальність

У встановленому законодавством України порядку

сторож відповідає за:

4.1.   Ввірене йому майно дошкільного навчального закладу.

4.2.   Невиконання або неналежне виконання без поважних причин статуту та Правил внутрішнього трудового розпорядку, законних розпоряджень завідувача дошкільного навчального закладу та інших локальних нормативних актів, посадових обов’язків, установлених цією інструкцією, у тому числі за невиконання наданих прав – дисциплінарно – у порядку, визначеному трудовим законодавством. За грубе порушення трудових обов’язків – як вид дисциплінарного покарання – звільнення із займаної посади.

4.3.   Підготовку дошкільного навчального закладу до навчального року та літньої оздоровлювальної кампанії.

4.4.   Збитки, завдані дошкільному навчальному закладу або учасникам освітнього процесу у зв’язку з виконанням (невиконанням) своїх посадових обов’язків.

4.5.   Дотримання техніки безпеки, пожежної безпеки, охорони праці.

4.6.   Виконання Правил внутрішнього трудового розпорядку дошкільного навчального закладу.

4.7.   Зобов’язання працювати без права сну й неможливість відлучатися за межі території дошкільного навчального закладу.

4.8.   Повне виконання обов’язків, покладених на нього цією інструкцією.

 

 

V. Повинен знати:

5.1.   Положення та інструкції з пропускного режиму.

5.2.   Правила та інструкції з охорони об’єктів.

5.3.   Межу об’єкта, що охороняється.

5.4.   Номера телефонів адміністрації об’єкта, що охороняється, та чергового з відділення міліції, пожежної частини.

5.5.   Правила протипожежного захисту.

5.6.   Правила внутрішнього трудового розпорядку.

 

 

 

 

VІ. Кваліфікаційні вимоги

6.1.   Базова або неповна базова загальна середня освіта.
6.2.   Короткострокове виробниче навчання або інструктаж. 
Без вимог до стажу роботи. Стаж роботи за професією
1 розряду не менше 0,5 року.

 

 

VІ. Взаємовідносини та (зв’язки за посадою)

Сторож:

7.1.   Працює в режимі нормованого робочого дня за графіком з оплатою нічних годин згідно із графіком.

7.2.   Зобов’язаний вчасно повідомляти завідувача дошкільного навчального закладу про свою хворобу або іншу причину неявки на роботу.

7.3.   Може змінювати графік роботи лише за погодженням з адміністрацією дошкільного навчального закладу.

7.4.   Отримує від адміністрації дошкільного навчального закладу матеріали нормативно-правового та організаційного характеру, знайомиться під підпис із відповідними документами.

7.5.   Систематично обмінюється інформацією та одержує документи з питань, що входять у його компетенцію, з адміністрацією, працівниками дошкільного навчального закладу.

7.6.   Терміново інформує завідувача дошкільного навчального закладу та відповідні служби про всі нещасні випадки, пов’язані з життям і здоров’ям дітей та працівників.

 

Тарифна відпустка:

сторожа –24 календарних дні.

 

Графік роботи: з 19.00 до 6.00 .

Каталог детсадов Украины

Детский сад

Новопокровка