ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

 

Практичного психолога

Новопокровського ДНЗ (ясла-садок) «Колобок»

 

 

І. Загальні положення

1. Посадову інструкцію розроблено на основі тарифно-кваліфікаційної характеристики практичного психолога дошкільного навчального закладу та Законами України “Про освіту”, “Про дошкільну освіту”, Положенням про дошкільний навчальний заклад (із змінами) , затвердженим Постановою КМ України від 12.03.2003 р. № 305, статутом, Правилами внутрішнього трудового розпорядку та іншими нормативно-правовими актами. Під час розробки інструкції враховано рекомендації щодо організації служби охорони праці в дошкільному навчальному закладі.

1.1.   На посаду практичного психолога дошкільного навчального закладу призначається особа, яка має повну вищу психологічну освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра, базову вищу психологічну освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра, а також стан здоров’я якої дозволяє виконувати професійні обов’язки.

1.2.   Практичний психолог дошкільного навчального закладу призначається наказом.

1.3.   Практичний психолог підпорядковується завідувачу дошкільного навчального закладу, або особі, яка його замінює, та керівнику (головний психолог) районного (міського) центру практичної психології.

1.4.   У своїй діяльності керується:

  Конституцією України;

  указами Президента України, рішеннями Уряду України;

  Законами України “Про дошкільну освіту”, “Про мови”, “Про охорону праці”, “Про пожежну безпеку”, “Про охорону здоров’я”, “Про дорожній рух”;

  Листом МОН України від 29.12.94 р. № 9\1-325-7 “Про планування діяльності практичних психологів та соціальних працівників”;

  Наказом МОН України від 07.12.95 р. № 339 “Про затвердження нормативів чисельності психологів підрозділів системи освіти”;

  Державною національною програмою “Освіта” (“Україна ХХІ століття”);

  Конвенцією про права дитини;

  Положенням про дошкільний навчальний заклад;

  Національною доктриною розвитку освіти;

  Правилами внутрішнього трудового розпорядку;

  Колективним договором між адміністрацією та профспілковим комітетом дошкільного навчального закладу;

  Етичним кодексом;

  правилами та нормами з охорони праці, техніки безпеки, протипожежної охорони;

  Положенням про психологічний кабінет;

  методичними, нормативними та іншими керівними матеріалами, які регламентують науково-методичну діяльність дошкільного навчального закладу.

1.5.   Для роботи психолога в дошкільному навчальному закладі виділяється спеціальний кабінет.

1.6.   Замінює тимчасово відсутнього вихователя на основі годинної оплати та по тарифікації (залежно від терміну заміни, за погодженням з адміністрацією за додаткову оплату згідно із чинним законодавством).

 

 

ІІ. Завдання та обов’язки

Практичний психолог:

2.1.   Керується Положенням про дошкільний навчальний заклад, Положенням про психологічну службу в системі освіти України, нормативними документами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та Етичним кодексом психолога.

2.2.   Розглядає питання і приймає рішення тільки в межах своєї професійної компетенції.

2.3.   Бере участь в організації навчального процесу; забезпеченні всебічного особистісного розвитку дітей, зміцненні психічного здоров’я.

2.4.   Виявляє причини, що утруднюють становлення особистості дитини.

2.5.   Планує, розробляє, впроваджує в практику розвивальні програми навчально-виховної діяльності з урахуванням статевих, вікових, інших особливостей дітей.

2.6.   Виявляє й обстежує вихованців, які потребують психічної корекції та психорегуляції, надає їм психолого-педагогічну підтримку.

2.7.   Зберігає таємницю щодо відомостей про дітей, коли ознайомлення з ними не є необхідним для здійснення педагогами корекційної роботи й може завдати шкоди дитині та її оточенню.

2.8.   Бере участь у роботі педради та інформує про зміст і результати роботи, дотримуючись вимог п. 3.7.

2.9.   Працює в тісному контакті з адміністрацією, педагогічним колективом та медичними працівниками дошкільного навчального закладу.

2.10. Надає необхідну допомогу завідувачу й педагогічному колективу у вирішенні проблем, пов’язаних із забезпеченням індивідуального та особистісно-орієнтованого підходу до дітей у подоланні відхилень у їхньому розвитку та поведінці.

2.11. Надає необхідну компетентну допомогу батькам у питаннях виховання дітей.

2.12. Надає необхідну допомогу дітям, які мають певні проблеми в поведінці, спілкуванні, розвитку.

2.13. Точно формулює мету корекції та консультування, добирає адекватні методи корекції та консультування.

2.14. Застосовує в діагностичній роботі тільки ті методи, які рекомендовані для практичних психологів дошкільних навчальних закладів.

2.15. У разі необхідності направляє дитину з батьками для поглибленого діагностичного обстеження у відповідні центри чи консультації.

2.16. Веде записи та реєстрацію всіх видів роботи за встановленою формою.

2.17. Складає річний та місячний плани роботи. Веде журнали обліку діяльності практичного психолога за окремими напрямами.

2.18. За встановленою формою і в терміни складає й подає звіти про роботу (за рік – обов’язково, за менші терміни – за запитом).

2.19. Бере участь у роботі методичних семінарів психологів дошкільних навчальних закладів і шкіл.

2.20. Співпрацює з районною психолого-медико-педагогічною консультацією.

2.21. Дотримується педагогічної етики та Етичного кодексу психолога, поважає гідність дитини, захищає її від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, пропагує здоровий спосіб життя.

2.22. Бере участь у роботі Комісії з питань соціально-правового захисту дітей.

2.23. Постійно підвищує свій професійний рівень, загальну культуру.

2.24. Дотримується вимог з охорони праці, протипожежної безпеки, санітарії та гігієни. Веде пропаганду цих знань серед педагогів та дітей.

2.25. Дбає про особисту безпеку і здоров’я, а також про безпеку і здоров’я людей, що оточують, у процесі виконання будь-яких робіт чи під час перебування на території закладу.

2.26. Знає й виконує вимоги нормативно-правових актів з охорони праці, правила поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, користується засобами колективного та індивідуального захисту.

2.27. Проходить у встановленому законодавством порядку попередні та періодичні медичні огляди.

2.28. Виконує розпорядження, накази вищих органів управління освіти та методичних служб.

2.29. Звітує на зборах трудового колективу про стан психологічної роботи, виконання заходів щодо збереження психічного здоров’я вихованців.

2.30. Виконує доручену йому роботу сам і не передоручає її виконання іншим особам, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством.

 

 

ІІІ. Права

Практичний психолог має право:

3.1.   На рівність у трудових правах незалежно від національності, соціального походження, віросповідання, політичних переконань.

3.2.   На отримання роботи згідно із документом про освіту.

3.3.   На звільнення з роботи за власною ініціативою згідно із чинним трудовим законодавством.

3.4.   На отримання відповідної зарплати за працю з доплатами й надбавками згідно із чинним законодавством.

3.5.   На матеріальне забезпечення у випадку хвороби, повної або часткової втрати працездатності, у старості.

3.6.   На матеріальну допомогу й винагороду згідно із чинним законодавством та Статутом дошкільного навчального закладу.

3.7.   На звертання до суду для захисту своїх трудових прав.

3.8.   На щорічну оплачувану відпустку згідно із графіком.

3.9.   На відпустку по догляду за дитиною віком до 3–6 років.

3.10. На відпустку 7-ми календарних днів як одинока мати, згідно із Законом України “Про відпустки”.

3.11. На відпустку без збереження заробітної плати 14-ти календарних днів, згідно із Законом України “Про відпустки”.

3.12. На участь в роботі педрад, семінарів, педагогічних консиліумів і висловлювати свою думку з усіх питань навчально-виховної роботи.

3.13. На участь у роботі органів самоврядування закладу.

3.14. На підвищення фахового рівня, шляхом проходження чергової курсової підготовки (один раз на п’ять років), брати участь у методичних об’єднаннях району.

3.15. На підвищення кваліфікаційного рівня, шляхом атестації відповідно до освітнього рівня, фахової майстерності згідно з Положенням про атестацію педагогічних кадрів.

3.16. На проведення у встановленому порядку науково-дослідницької, експериментальної, пошукової діяльності.

3.17. Вносити пропозиції щодо поліпшення організації навчально-виховної та корекційно-відновлювальної роботи з дітьми.

3.18. Звертатися за консультацією до методичної та психологічної служб району, міста.

3.19. Відвідувати всі групи з метою проведення спостережень за поведінкою й діяльністю дітей під час навчально-виховного процесу.

3.20. Відвідувати різноманітні заняття, режимні моменти з дітьми, з метою спостереження того, як вони впливають на настрій, поведінку та розвиток дітей.

3.21. Проводити групові та індивідуальні обстеження дітей, а також дослідження для подальшої корекційно-відновлювальної та розвивальної роботи.

3.22. Одержувати заохочення та винагороди за старанне й зразкове виконання своїх службових обов’язків.

3.23. Об’єднуватися в професійні спілки та бути членом інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством України.

3.24. Звертатися в науково-методичні центри та лабораторії для одержання методичних рекомендацій і для участі в співпраці.

3.25. Розробляти власні методики вивчення психології дітей та використовувати їх в практичній діяльності після узгодження у вищих органах управління освіти та методичних службах.

3.26. На захист професійної честі та власної гідності.

3.27. Інші права, що не суперечать законодавству України.

3.28. Працювати за сумісництвом.

 


ІV.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Практичний психолог несе відповідальність:

4.1.   За виконання посадових обов’язків, передбачених цією посадовою інструкцією згідно із законодавством.

4.2.   Дисциплінарну – в порядку, визначеному трудовим законодавством:

  за невиконання або неналежне виконання без поважних причин статуту та Правил внутрішнього трудового розпорядку, законних розпоряджень завідувача дошкільного навчального закладу та інших локальних нормативних актів, посадових обов’язків, встановлених цією інструкцією, в тому числі невиконання наданих професійних прав;

  реалізацію освітніх програм з низькою якістю та в неповному обсязі;

  за невиконання, порушення цієї посадової інструкції;

  за грубе порушення трудових обов’язків як вид дисциплінарного покарання – звільнення із займаної посади.

4.3.   За (недбайливе) дотримання техніки безпеки, пожежної безпеки, охорони праці, санітарних норм і правил, виконання Правил внутрішнього трудового розпорядку.

4.4.   За будь-які дії чи заяви, що загрожують недоторканості особи, принижують людську гідність, пригнічують особистість.

4.5.   За надійність використовуваних ним методів у практичній діяльності.

4.6.   За збереження таємниці щодо відомостей, які можуть завдати шкоди дитині та її оточенню.

4.7.   За адекватність методів, які він використовує у роботі з дітьми, батьками та педагогічним колективом, за достовірність психологічного діагнозу, за процес і результати корекційної та розвивальної роботи з дітьми, за доцільність й аргументованість рекомендацій, які він дає батькам, вихователям, дітям.

4.8.   За підготовку та якісне проведення всіх навчально-виховних заходів.

4.9.   За своєчасне проведення консультацій для вихователів з питань психолого-корекційної роботи, надання їм психологічної допомоги.

 

 

V. Повинен знати:

5.1.   Загальну, соціальну, педагогічну, дитячу вікову психологію, психологію особистості, загальну педагогіку, основи дефектології, сексології, психодіагностики, психопрофілактики, психотерапії, психогігієни, організацію освіти, психологію управління, форми, методи, засоби ефективного навчання та виховання, діагностики й корекції психічного розвитку дитини.

5.2.   Програмно-методичні матеріали й документи щодо обсягу, рівня освіти дітей, вимоги до нормативного забезпечення навчально-виховного процесу.

5.3.   Індивідуальні характеристики вихованців, соціальні, культурні, психологічні, інші умови їхнього навчання та виховання.

5.4.   Основні напрями й перспективи розвитку освіти, психолого-педагогічної науки.

5.5.   Державну мову.

 

VІ. Кваліфікаційні вимоги

6.1.   Практичний психолог повинен мати повну вищу психологічну освіту, бути професійно компетентним, забезпечувати нормативні рівні психологічної підтримки педагогічного процесу, задовольняти загальні етичні та культурні вимоги до педагогічних працівників.

6.2.   Практичний психолог ІІ категорії повинен мати повну вищу психологічну освіту, виявляти достатній професіоналізм, використовувати сучасні форми, методи психологічного забезпечення навчання та виховання, розвитку дітей, досягати вагомої результативності у психолого-педагогічній діяльності, відзначатися загальною культурою, моральними якостями, що служать прикладом для наслідування. Стаж педагогічної роботи – не менше 3-х років, у тому числі на посаді практичного психолога освітньої установи – не менше 1 року.

6.3.   Практичний психолог І категорії повинен мати повну вищу освіту зі спеціальності “Психологія”, виявляти ґрунтовну професійну компетентність, добре володіти ефективними формами, методами психологічного забезпечення педагогічного процесу, досягати значних результатів у психолого-педагогічній діяльності, відзначатися загальною культурою, моральними якостями, що служать прикладом для наслідування. Стаж педагогічної роботи – не менше 5-ти років, у тому числі на посаді практичного психолога освітньої установи – не менше 3-х років.

6.4.   Практичний психолог вищої категорії повинен мати повну вищу освіту зі спеціальності “Психологія”, виявляти високий рівень професіоналізму, ініціативи, творчості, досконало володіти ефективними формами, методами психологічного забезпечення навчально-виховного процесу, досягати високої результативності, якості своєї праці, відзначатися загальною культурою, моральними якостями, що служать прикладом для наслідування. Стаж педагогічної роботи – не менше 8-ми років.

 

 

VІІ. Взаємовідносини та (зв’язки за посадою)

Практичний психолог дошкільного навчального закладу:

7.1.   Працює в режимі нормованого робочого дня за графіком: 40 годин на тиждень, – 8 годин безпосередньо у дошкільному навчальному закладі

7.2.   Здійснює свої професійні завдання у тісному контакті з педагогічним колективом, батьками, лікарем.

7.3.   Тісно співпрацює зі службами: медичною, дефектологічною, логопедичною та іншими видами служб, спеціалістами інших галузей, представниками громадськості. Взаємини з усіма спеціалістами будуються на основі рівності, взаємної доповнюваності та відповідальності.

7.4.   Зобов’язаний вчасно повідомляти завідувача дошкільного навчального закладу про свою хворобу, або іншу причину неявки на роботу.

7.5.   Може змінювати графік роботи лише за погодженням з адміністрацією дошкільного навчального закладу.

7.6.   Взаємодіє із спеціалістами психолого-медико-педагогічної консультації.

7.7.   Отримує від адміністрації дошкільного навчального закладу матеріали нормативно-правового та організаційно-методичного характеру, знайомиться під підпис з відповідними документами.

7.8.   Систематично обмінюється інформацією з питань, що входять в його компетенцію, з адміністрацією, педагогічними працівниками дошкільного навчального закладу.

7.9.   Терміново інформує завідувача дошкільного навчального закладу та відповідні служби про всі нещасні випадки, пов’язані з життям та здоров’ям дітей.

7.10. Може за наявності відповідного наказу тимчасово виконувати обов’язки завідувача дошкільного навчального закладу.

 

Тарифна відпустка

практичного психолога дошкільного навчального закладу – 42  календарних дні.

 

Графік роботи: з 8.00 до 17.00 .

Каталог детсадов Украины

Детский сад

Новопокровка