Робоча інструкція підсобного працівника

Новопокровського ДНЗ( ясла - садок ) "Колобок"


1.Загальні положення

1.    Робочу інструкцію розроблено на основі Закону України “Про дошкільну освіту”, Положення про дошкільний навчальний заклад (із змінами), затвердженого постановою КМ України від 12.03.2003 р. № 305, статуту, Правил внутрішнього трудового розпорядку та інших нормативно-правових актів. Під час розробки інструкції враховано рекомендації щодо організації служби охорони праці в дошкільному навчальному закладі.

 

1.1.              Підсобний робітник є структурною одиницею обслуговуючого персоналу дошкільного навчального закладу.

1.2.              Підсобний робітник призначається на посаду та звільняється завідувачем дошкільного навчального закладу.

1.3.              Підсобний робітник підпорядковується керівникові дошкільного навчального закладу, кухарю, старшій  медсестрі. Підсобний робітник працює за графіком роботи, затвердженим завідувачем дошкільного навчального закладу, погодженим з ПК

1.4.У своїйдіяльностікерується:

          КонституцієюУкраїни;

          указами Президента України, рішеннями Уряду України;

 

          Законами України “Про дошкільнуосвіту”, “Про охоронупраці”

-          “Про пожежнубезпеку”, “Про охоронуздоров’я”, “Про дорожнійрух”;

     Положенням про дошкільнийнавчальний заклад;

          Санітарними правилами улаштування та утриманнядитячих

дошкільнихзакладів (дитячіясла, дитячі садки, дитячіясла-садки)

від 20.03.1985 р. № 3231-85;

          Правилами внутрішньоготрудовогорозпорядку;

          Колективним договором міжадміністрацією та профспілковим

комітетомдошкільногонавчального закладу;

          правилами та нормами з охоронипраці, технікибезпеки,

протипожежноїохорони;

          методичними, нормативними та іншимикерівнимиматеріалами,

якірегламентуютьдіяльністьдошкільногонавчального закладу.

 

                                                                                                                                       I.            Завдання та обов’язки

2.1.              Підсобний робітник харчоблоку дотримується правил внутрішнього трудового розпорядку.

2.2.              Виконує всі настанови шеф. кухаря, завідуючої, старшої медсестри сестри медичної з дієтичного харчування.

2.3.              Працює спільно з кухарем щодо дотримання санітарно-гігієнічних вимог на харчоблоці, чистого посуду, іншого обладнання.

2.4.              Дотримується виконання санітарних норм, стежить за чистотою харчоблоку.

2.5  Своєчасно проходити медичний огляд.

2.6  Допомагати в приготуванні їжі кухарям, мити посуд та кухонне

 обладнання, прибирати приміщення харчоблоку, чистити, нарізати овочі.

2.7                Збирати та виносити харчові відходи в строго відведено місце.

2.8                Забезпечити збереження майна та обладнання харчоблока.

2.9                Оглядається медичною сестрою на наявність гнійничкових захворювань, обов’язковий запис у журналі

2.10             Дотримується правил охорони праці, протипожежної безпеки, електробезпеки, норм виробничої гігієни і санітарії.

2.11            Приймати участь у ремонтних роботах, суботниках, санітарних днях, які проводяться у ДНЗ

 

                                                                                                                                                                  II.            Права

Підсобний робітник має право:

3.1Рівністьтрудових прав незалежновіднаціональності, соціальногопоходження, віросповідання, політичнихпереконань.

3.2.      Розірваннятрудового договору згіднозі ст. 38 КЗпПУкраїни.

3.3.      Заробітну плату згідно з посадовими окладами й ставками.

3.4.      Матеріальнезабезпеченняв порядку спеціальногострахування у випадкухвороби, повноїабочастковоївтратипрацездатності, у старості.

3.5.      Матеріальнудопомогу.

3.6.      Захисттрудових прав у судовому порядку.

3.7.      Відпустку по догляду за дитиноювіком до 3–6 років.

3.8.      Отриманнящорічноївідпусткиувигідний для обохсторін час.

3.9.      Відпустку без збереженнязаробітної плати згідноіз Законом України “Провідпустки”.

3.10.    Відпустку 7-ми календарнихднів як одинокаматизгідноіз Законом України “Про відпустки”.

3.11.    Захиствідпосягань на правові та посадовігарантіїзгідно з чиннимзаконодавством, Статутом дошкільногонавчального закладу, Правилами внутрішньоготрудовогорозпорядку та Колективного договору.

3.12.    Участь в обговоренні та вирішенніпитаньорганізаційно-господарчої та матеріально-технічноїдіяльностідошкільногонавчального закладу.

3.13.    Сполучення посади згідноіз законом та отримання доплати за розширеннязониобслуговування.

3.14.    Заохочення за старанне й зразковевиконаннясвоїхобов’язків.

3.15.    Участь у роботі органів самоврядування дошкільного навчального закладу.

3.16.    Внесення пропозиції щодо покращення роботи закладу.

3.17.    Об’єднання в професійні спілки та членство в інших об’єднаннях громадян, діяльність яких не заборонена законодавством України.

3.18.    Захист професійної честі та власної гідності.

3.19.    Інші права, що не суперечать законодавству України.

 

 

                                                                                                                                           III.            Відповідальність

4.1      Підсобний робітник несе відповідальність у порядку, встановленому

 чинним законодавством України:

4.2  За якісне, своєчасне виконання зазначених вище посадових інструкцій

 у повному обсязі.

4.3  За охорону життя і здоров'я дітей, виконання Правил внутрішнього

трудового розпорядку, своєчасне проходження медичного огляду.

4.4  За виконання правил техніки безпеки, цивільної оборони, дорожнього руху,

охорони праці, протипожежної безпеки, санітарних норм і правил.

4.5  Збереження ввіреного майна.

 

V. Повинен знати:

5.1.      Основи та особливості харчування дітей різного віку.

5.2.      Характеристики та біологічну цінність харчових продуктів, ознаки та органолептичні методи визначення їхньої доброякісності.

5.3.      Терміни та умови зберігання й використання продовольчої сировини та готової продукції.

5.4.      Особливості кулінарного оброблення продуктів для дітей.

5.5.      Технологію виготовлення перших, других, солодких, холодних страв та виробів з тіста.

5.6.      Режим та тривалість теплової обробки, норми співвідношення та послідовність закладання сировини.

5.7.      Обсяг страв відповідно до віку дітей.

5.8.      Правила подавання страв дітям.

5.9.      Режим харчування дітей. Розподіл добового раціону на сніданок, обід та полуденок за калорійністю.

5.10.    Правила користування таблицею заміни продуктів.

5.11.    Санітарні правила.

5.12.    Заходи щодо запобігання харчовим отруєнням.

5.13.    Правила експлуатації відповідних видів технологічного обладнання, виробничого інвентарю, інструменту, ваговимірювальних приладів, посуду, їхнього призначення та використання в технологічному процесі.

5.14.    Правила й норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.

 

VІ. Кваліфікаційнівимоги

6.1.      Базоваабонеповнабазовазагальнасередняосвіта. Короткостроковевиробниченавчання, інструктаж.

6.2.      Без вимогдо стажу роботи.

 

 

VІІ. Взаємовідносини та (зв’язки за посадою)

 

7.1    Підсобний робітник під час роботи забезпечує взаємовідносини з керівником

  дошкільного навчального закладу, завгоспом, кухарем, старшою  медсестрою.              

7.2.      Працює в режимінормованогоробочого дня за графіком: 40 годин на тиждень,

8 годин на день.

7.3.      Зобов’язанийвчасноповідомлятизавідувачадошкільногонавчального закладу про свою хворобу абоіншу причину неявки на роботу.

7.4.      Можезмінюватиграфікроботилише за погодженням з адміністрацієюдошкільногонавчального закладу.

7.5.      Отримуєвідадміністраціїдошкільногонавчального закладу матеріали нормативно-правового та організаційного характеру, знайомитьсяпідпідписізвідповідними документами.

7.6.      Систематично обмінюєтьсяінформацією та одержуєдокументи з питань, щовходять до йогокомпетенції, з адміністрацією, працівникамидошкільногонавчального закладу.

 

7.7.      Терміновоінформуєзавідувачадошкільногонавчального закладу та відповідніслужби про всінещаснівипадки, пов’язані з життям і здоров’ямдітей та працівників.

 

 

 

Тарифнавідпустка:

Підсобний робітник– 24 календарних дні.

 

Графікроботи: з 8.00 до 12.00.


Каталог детсадов Украины

Детский сад

Новопокровка