РОБОЧА ІНСТРУКЦІЯ

 

помічника вихователя

Новопокровського ДНЗ (ясла-садок) «Колобок»

 

 

І. Загальні положення

1. Робочу інструкцію розроблено на основі Закону України “Про дошкільну освіту”, Положення про дошкільний навчальний заклад (із змінами), затвердженого постановою КМ України від 12.03.2003 р. № 305, статуту, Правил внутрішнього трудового розпорядку та інших нормативно-правових актів. Під час розробки інструкції враховано рекомендації щодо організації служби охорони праці в дошкільному навчальному закладі.

1.1.   На посаду помічника вихователя призначається особа, яка має середню освіту (без вимог до стажу роботи).

1.2.   Помічник вихователя дошкільного навчального закладу призначається завідувачем дошкільного навчального закладу.

1.3.   Помічник вихователя підпорядковується завідувачу дошкільного навчального закладу або особі, яка його замінює, завідувачу господарства, старшій медичній сестрі, вихователю.

1.4.   У своїй діяльності керується:

  Конституцією України;

  указами Президента України, рішеннями Уряду України;

  Законами України “Про дошкільну освіту”, “Про охорону праці”, “Про пожежну безпеку”, “Про охорону здоров’я”, “Про дорожній рух”;

  Конвенцією про права дитини;

  Положенням про дошкільний навчальний заклад;

  Санітарними правилами улаштування та утримання дитячих дошкільних закладів (дитячі ясла, дитячі садки, дитячі ясла-садки) від 20.03.1985 р. № 3231-85;

  Правилами внутрішнього трудового розпорядку;

  Колективним договором між адміністрацією та профспілковим комітетом дошкільного навчального закладу;

  правилами та нормами з охорони праці, техніки безпеки, протипожежної охорони;

  методичними, нормативними та іншими інструктивними документами, які регламентують діяльність дошкільного навчального закладу.

1.5.   Помічник вихователя працює за графіком роботи, затвердженим завідувачем дошкільного навчального закладу.

1.6.   Замінює тимчасово відсутнього помічника вихователя (технічний персонал) на основі годинної оплати та по тарифікації (залежно від терміну заміни, за погодженням з адміністрацією за додаткову оплату згідно із чинним законодавством).

 

 

 

ІІ. Завдання та обов"язки

Помічник вихователя:

2.1.   Прибирає й утримує в належному стані групу та приміщення, згідно з вимогами Санітарних правил улаштування та утримання дитячих дошкільних закладів (дитячі ясла, дитячі садки, дитячі ясла-садки) від 20.03.1985 р. № 3231-85.

2.2.   Виконує вимоги й настанови старшої медичної сестри, завідувача дошкільного навчального закладу, пов’язані з охороною та зміцненням здоров’я дітей.

2.3.   Забезпечує збереження майна, його своєчасне маркування.

2.4.   Регулярно (за встановленим графіком) проводить заміну постільної білизни, рушників, спецодягу.

2.5.   Правильно використовує миючі засоби, забезпечує їхнє збереження.

2.6.   Отримує їжу з харчоблоку у відповідному одязі, та згідно з графіком видачі з харчоблоку їжі, сервірує столи згідно з санітарними правилами, здійснює повне доведення порцій дітям.

2.7.   Разом з вихователем готує матеріали до занять, доглядає за квітником групи.

2.8.   Здійснює вологе прибирання музичної зали перед заняттями дітей, проведенням спортивних і музичних дитячих заходів.

2.9.   Допомагає вихователю у створені необхідних умов для проведення навчально-виховного процесу, вчасно прибирає посуд і приводить у порядок столи перед заняттями, організовує з дітьми заняття тоді, коли вихователь готується до заняття.

2.10. Коли вихователь проводить заняття з першою підгрупою дітей, організовує, за рекомендаціями вихователя, діяльність дітей другої підгрупи.

2.11. Перед прогулянкою прибирає підлогу у павільйоні, оглядає територію майданчика на наявність гострих предметів, битого скла, отруйних грибів, ягід та рослин.

2.12. Забезпечує питний режим у групі й під час прогулянок дітей на майданчику.

2.13. Допомагає вихователю одягати та роздягати дітей; умивати, вкладати спати, загартовувати, готувати дітей до різних видів діяльності та режимних моментів.

2.14. Готує спальну кімнату до сну дітей, провітрює приміщення, розстилає ліжка, а після сну, прибирає їх, відповідає за створення безпечних умов.

2.15. Дотримується встановленого графіку поточного вологого прибирання приміщень, один раз на тиждень проводить генеральне прибирання приміщень групи.

2.16. Дотримується інструкцій з охорони праці на всі види діяльності.

2.17. Дотримується етичних норм поведінки, мовного режиму спілкування, визначеного у дошкільному навчальному закладі.

2.18. Вміє користуватися засобами пожежегасіння, володіє навичками надання першої медичної допомоги.

2.19. Дотримується правил охорони дитинства під час роботи з дітьми, охорони праці на робочому місці.

2.20. Дбає про особисту безпеку й здоров’я, а також про безпеку й здоров’я оточуючих людей в процесі виконання будь-яких робіт чи під час перебування на території дошкільного навчального закладу.

2.21. Знає й виконує вимоги нормативно-правових актів з охорони праці, правила поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, як користуватися засобами колективного та індивідуального захисту.

2.22. Проходить періодичні медичні огляди.

2.23. Виконує доручену роботу й не передоручає її іншим особам, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством.

2.24. Помічнику вихователя забороняється: приносити в групу окріп, без дозволу залишати робоче місце, користуватися дитячим туалетом, працювати без спецодягу, користуватися пошкодженим посудом, залишати підлогу дуже вологою.

 


ІІІ.ПРАВА

Помічник вихователя має право на:

3.1.   Рівність трудових прав незалежно від національності, соціального походження, віросповідання, політичних переконань.

3.2.   Розірвання трудового договору згідно зі ст. 38 КЗпП України.

3.3.   Заробітну плату згідно з посадовими окладами і ставками за наявності економії фонду заробітної плати 10 % за використання дезінфікуючих засобів.

3.4.   Матеріальне забезпечення в порядку спеціального страхування у випадку хвороби, повної або часткової втрати працездатності, у старості.

3.5.   Матеріальну допомогу.

3.6.   Захист трудових прав у судовому порядку.

3.7.   Відпустку по догляду за дитиною віком до 3–6 років.

3.8.   Відпустку 7-ми календарних днів як одинока матір згідно з Законом України “Про відпустки”.

3.9.   Відпустку 14-ти календарних днів без збереження заробітної плати згідно з Законом України “Про відпустки”.

3.10. Щорічну відпустку згідно із графіком відпусток по дошкільному навчальному закладу.

3.11. Заохочення за старанне й зразкове виконання своїх обов’язків.

3.12. Забезпечення відповідним для прибирання інвентарем, миючими засобами, індивідуальними засобами захисту й спецодягом відповідно до встановлених вимог.

3.13. Відмову від проведення небезпечних для здоров’я й життя робіт в умовах, коли відсутні або не можуть бути забезпечені необхідні заходи безпеки.

3.14. Винесення на розгляд адміністрації питання щодо поліпшення умов праці в групі.

3.15. Роботу за сумісництвом.

3.16. Голосування й бути обраним до державних органів влади та самоврядування.

 

 

ІV. Відповідальність

Помічник вихователя відповідає за:

4.1.   Збереження майна групи, згідно із книгою обліку матеріальних цінностей.

4.2.   Невиконання чи неналежне виконання без поважних причин санітарних норм, Правил внутрішнього трудового розпорядку дошкільного навчального закладу й розпоряджень адміністрації дошкільного навчального закладу та інших локальних нормативних актів, посадових обов’язків, установлених цією робочою інструкцією, інструкцій з охорони праці на види діяльності, протипожежної безпеки – дисциплінарно в порядку, визначеному трудовим законодавством.

4.3.   Застосування, в тому числі одноразове, методів виховання, пов’язаних із фізичним чи психічним насиллям над особистістю дитини, а також скоєння іншого аморального вчинку. У таких випадках помічника вихователя може бути звільнено із посади відповідно до трудового законодавства.

4.4.   Збитки, завдані дошкільному навчальному закладу чи учасникам навчально-виховного процесу у зв’язку з виконанням (невиконанням) своїх посадових обов’язків. Як вид покарання – матеріальна відповідальність в межах, визначених трудовим законодавством.

4.5.   Збереження життя й здоров’я дітей.

 

 

V. Повинен знати:

5.1.   Санітарно-гігієнічні вимоги утримання приміщень, майданчиків, території дошкільного навчального закладу.

5.2.   Правила догляду за дітьми.

5.3.   Правила санітарії та особистої гігієни.

5.4.   Організацію харчування.

5.5.   Види, властивості застосовуваних миючих, дезінфекційних засобів, способи їхнього застосування й приготування.

5.6.   Правила внутрішнього трудового розпорядку.

5.7.   Правила безпеки під час виконання робіт.

 

 

VІ. Кваліфікаційні вимоги

6.1.   Базова або неповна базова загальна середня освіта. Короткострокове виробниче навчання, інструктаж.

6.2.   Без вимог до стажу роботи.

 

 

VІІ. Взаємовідносини та (зв’язки за посадою)

Помічник вихователя:

7.1.   Повинен працювати в режимі нормованого робочого дня за графіком: 40 годин тиждень; 8 годин на день.

7.2.   Зобов’язаний вчасно повідомляти завідувача дошкільного навчального закладу про свою хворобу, або іншу причину неявки на роботу.

7.3.   Може змінювати графік роботи лише за погодженням з адміністрацією дошкільного навчального закладу.

7.4.   Взаємодіє з завідувачем господарства, вихователем групи, спеціалістами, кастелянкою, машиністом із прання білизни, старшою медичною сестрою, завідувачем дошкільного навчального закладу.

7.5.   Отримує від адміністрації дошкільного навчального закладу матеріали нормативно-правового та організаційного характеру, знайомиться під підпис з відповідними документами.

7.6.   Систематично обмінюється інформацією з питань, що входять в його компетенцію, з адміністрацією, працівниками дошкільного навчального закладу.

7.7.   Терміново інформує завідувача дошкільного навчального закладу та відповідні служби про всі нещасні випадки, пов’язані з життям та здоров’ям дітей.

 

Тарифна відпустка:

помічника вихователя 28 календарних дні.

 

Графік роботи: з  8.00до 17.00.

Каталог детсадов Украины

Детский сад

Новопокровка