ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

 

Музичного керівника

Новопокровського ДНЗ (ясла-садок) «Колобок»

 

І. Загальні положення

1. Посадову інструкцію розроблено на основі тарифно-кваліфікаційної характеристики музичного керівника дошкільного навчального закладу та Законами України: “Про освіту”, “Про дошкільну освіту”, Положенням про дошкільний навчальний заклад(із змінами), затвердженим Постановою КМ України від 12.03.2003 р. № 305, статутом, Правилами внутрішнього трудового розпорядку та іншими нормативно-правовими актами. Під час розробки інструкції враховано рекомендації щодо організації служби охорони праці в дошкільному навчальному закладі.

1.1.   На посаду музичного керівника дошкільного навчального закладу призначається особа, яка має відповідну повну вищу або середню (неповну вищу) освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, бакалавра або молодшого спеціаліста, а також стан здоров’я якої дозволяє виконувати професійні обов’язки.

1.2.   Музичний керівник дошкільного навчального закладу призначається наказом.

1.3.   Музичний керівник підпорядковується завідувачу дошкільного навчального закладу або особі, яка його замінює.

1.4.   У своїй діяльності керується:

  Конституцією України;

  указами Президента України, рішеннями Уряду України;

  Законами України “Про дошкільну освіту”, “Про мови”, “Про охорону праці”, “Про пожежну безпеку”, “Про охорону здоров’я”, “Про дорожній рух”.

  Державною національною програмою “Освіта” (“Україна ХХІ століття”);

  Конвенцією про права дитини;

  Положенням про дошкільний навчальний заклад;

  Національною доктриною розвитку освіти.

  Правилами внутрішнього трудового розпорядку;

  Колективним договором між адміністрацією та профспілковим комітетом дошкільного навчального закладу;

  правилами та нормами з охорони праці, техніки безпеки, протипожежної охорони;

  методичними, нормативними та іншими керівними матеріалами, які регламентують науково-методичну діяльність дошкільного навчального закладу.

1.5.   Музичний керівник працює за графіком роботи, затвердженим завідувачем дошкільного навчального закладу.

1.6.   Замінює тимчасово відсутнього вихователя на основі годинної оплати та по тарифікації (залежно від терміну заміни, за погодженням з адміністрацією за додаткову оплату згідно з чинним законодавством).

 

 

ІІ. Завдання та обов’язки

 

Музичний керівник:

2.1.   Здійснює планування своєї роботи. Веде обов’язкову документацію згідно з Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 01.10.2012р.“Примірна інструкція з діловодства у дошкільних навчальних закладах»

2.2.   Досконало володіє інструментом.

2.3.   Вільно володіє державною мовою.

2.4.   Підбирає найбільш ефективні методи та форми навчально-виховної роботи.

2.5.   Формує в дітей інтерес, любов до музики, співів, танців.

2.6.   Спільно з педагогами, колективом та сім’єю формує в дітей загальну, музичну, естетичну культуру.

2.7.   Проводить роботу з вихователями дошкільного навчального закладу з вивчення дитячих пісень, виготовлення індивідуально-дидактичних ігор для користування в групах, оформлення костюмів з підготовки зали до свят, атрибутів для проведення музичних занять та свят.

2.8.   Забезпечує дотримання режиму, норм і правил охорони праці, техніки безпеки в дошкільному навчальному закладі.

2.9.   Інструктує, в доступній для дітей формі, з питань охорони праці та техніки безпеки на заняттях та в індивідуальній діяльності.

2.10. Оперативно інформує завідувача дошкільного навчального закладу про кожний нещасний випадок, разом із медсестрою здійснює заходи щодо надання першої допомоги.

2.11. Дотримується етичних норм поведінки в дошкільному навчальному закладі, у побуті, загальних місцях, які відповідають суспільному становищу педагога.

2.12. Несе відповідальність за збереження матеріальних цінностей, що знаходяться в музичній залі дошкільного навчального закладу.

2.13. Дбає про особисту безпеку й здоров’я, а також про безпеку й здоров’я людей, що оточують, у процесі виконання будь-яких робіт чи під час перебування на території закладу.

2.14. Знає й виконує вимоги нормативно-правових актів з охорони праці, правила поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, користується засобами колективного та індивідуального захисту.

2.15. Виконує вимоги статуту, Правил внутрішнього трудового розпорядку, умови контракту чи трудового договору.

2.16. Дотримується педагогічної етики, норм загальної людської моралі, поважає гідність дитини та її батьків.

2.17. Забезпечує емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров’ю, а також від фізичного та психологічного насильства.

2.18. Працює за планом і графіком, узгодженим з вихователями груп, затвердженим завідувачем, методистом дошкільного навчального закладу.

2.19. Бере участь у роботі педагогічних нарад та методичних об’єднань  району.

2.20. Консультує батьків, вихователів з питань музичного та естетичного виховання, сприяє підвищенню їхньої музичної, естетичної культури.

2.21. Планує, організовує, проводить педагогічну роботу з дітьми.

2.22. Забезпечує умови для засвоєння дітьми навчальних програм з урахуванням вікових особливостей дітей.

2.23. Реалізовує диференційний підхід до вихованців, виявляє, вивчає, враховує в своїй педагогічній діяльності їхні індивідуальні особливості, сприяє розвитку здібностей, талантів дітей на основі їхніх задатків та обдарувань. Впроваджує систему педагогічних впливів, яка ґрунтується на гуманізмі, педагогіці співробітництва, національній культурі, традиціях, забезпечує набуття досвіду, знань, умінь, навичок, фізичних та психічних якостей, необхідних для навчання в школі.

2.24. Постійно підвищує професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру, бере участь у роботі педагогічних нарад, методичних заходів району, проходить курсову перепідготовку кожні п’ять років, виховує повагу до батьків, жінки, культурно-національних, духовних, історичних цінностей України, дбайливе ставлення до навколишнього середовища.

2.26. Постійно підвищує професійний рівень шляхом навчання та самоосвіти.

2.27. Виконує доручену йому роботу й не передоручає її іншим особам, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством.

2.28. Виконує накази та розпорядження адміністрації.

2.29. Впроваджує в освітньо-виховний процес інновації й методики, бере участь в оснащенні музичної зали необхідним дидактичним та демонстраційним матеріалом відповідно до розділів програми.

2.30. Своєчасно проходить медичний огляд.

2.31. Уміє користуватися засобами пожежогасіння, володіє навичками надання першої медичної допомоги.

2.32. Дотримується санітарно-гігієнічних вимог щодо утримання приміщень.

2.33. Готує вихованців для участі в загальнорайонних чи міських заходах, пов’язаних з музично-естетичним вихованням.

 

 

ІІІ. Права

Музичний керівник має право:

3.1.   На рівність у трудових правах незалежно від національності, соціального походження, віросповідання, політичних переконань.

3.2.   На отримання роботи згідно із документом про освіту.

3.3.   На звільнення з роботи за власною ініціативою згідно із чинним трудовим законодавством.

3.4.   На отримування відповідної зарплати за працю з доплатами й надбавками згідно із чинним законодавством.

3.5.   На матеріальне забезпечення у випадку хвороби, повної або часткової втрати працездатності, у старості.

3.6.   На матеріальну допомогу й винагороду згідно із чинним законодавством та Статутом дошкільного навчального закладу.

3.7.   На звертання до суду для захисту своїх трудових прав.

3.8.   На щорічну оплачувану відпустку згідно із графіком.

3.9.   На відпустку по догляду за дитиною віком до 3–6 років.

3.10. На відпустку 7-ми календарних днів як одинока мати, згідно із Законом України “Про відпустки”.

3.11. На відпустку без збереження заробітної плати 14-ти календарних днів, згідно із Законом України “Про відпустки”.

3.12. На вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи з дітьми.

3.13. На участь у роботі органів самоврядування закладу.

3.14. На підвищення фахового рівня, шляхом проходження чергової курсової підготовки (один раз на п’ять років), участь у методичних об’єднаннях тощо.

3.15. На підвищення кваліфікаційного рівня, шляхом атестації відповідно до освітнього рівня, фахової майстерності згідно з Положенням про атестацію педагогічних кадрів.

3.16. Вносити пропозиції щодо поліпшення роботи дошкільного навчального закладу.

3.17. Одержувати заохочення та нагороди за старанне й зразкове виконання своїх службових обов’язків.

3.18. Об’єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством України.

3.19. На захист професійної честі та власної гідності.

3.20. Інші права, що не суперечать законодавству України.

3.21. Отримувати консультативну допомогу від завідувача, вихователя-методиста, практичного психолога, спеціалістів закладу.

3.22. Працювати за сумісництвом.

 

 

ІV. Відповідальність

У встановленому законодавством України порядку
музичний керівник несе відповідальність:

4.1.   За життя та здоров’я дітей, додержання їхніх прав та свобод на підставі законодавства України.

4.2.   Дисциплінарну – у порядку, визначеному трудовим законодавством за:

  невиконання або неналежне виконання без поважних причин статуту та Правил внутрішнього трудового розпорядку, законних розпоряджень завідувача дошкільного навчального закладу та інших локальних нормативних актів, посадових обов’язків, встановлених інструкцією, в тому числі невиконання наданих прав;

  невідповідне використання форм, методів та заходів в організації освітнього процесу віковим, психофізичним можливостям дітей;

  реалізацію освітніх програм з низькою якістю та в неповному обсязі;

  неякісну підготовку дошкільного навчального закладу до навчального року та літньої оздоровлювальної кампанії;

  збитки дошкільному навчальному закладу або учасникам освітнього процесу у зв’язку з виконанням (невиконанням) своїх посадових обов’язків;

  за невиконання, порушення цієї посадової інструкції;

  за грубе порушення трудових обов’язків. Як вид дисциплінарного покарання – звільнення зі займаної посади.

4.3.   За (неналежне) дотримання техніки безпеки, пожежної безпеки, охорони праці, санітарних норм і правил, виконання Правил внутрішнього трудового розпорядку дошкільного навчального закладу.

4.4.   За збереження закріпленого за ним майна.

 

 

V. Повинен знати:

5.1.   Дошкільну педагогіку, теорію і методику музичного, естетичного виховання, класичний та сучасний музичний репертуар для дітей, дитячу психологію, вікову фізіологію.

5.2.   Цілі, принципи, зміст дошкільної музичної, естетичної освіти.

5.3.   Форми, методи, засоби навчально-виховної роботи, відповідні програмно-методичні матеріали та документи, досвід провідних педагогів.

5.4.   Індивідуальні характеристики вихованців.

5.5.   Основні напрями розвитку музичної культури.

5.6.   Законодавчі й нормативно-правові акти та документи з питань навчання й виховання.

5.7.   Державну мову.

 

 

VІ. Кваліфікаційні вимоги

6.1.   Музичний керівник повинен мати повну вищу музичну освіту або середню музично-педагогічну освіту, бути професійно компетентним, забезпечувати нормативні рівні й стандарти навчально-виховної роботи, відповідати загальним естетичним та культурним вимогам до педагогічних працівників.

6.2.   Музичний керівник ІІ категорії повинен мати повну вищу музично-педагогічну освіту або середню музично-педагогічну освіту та іншу повну вищу педагогічну освіту, виявляти достатній професіоналізм, володіти сучасними формами, методами навчально-виховного процесу, досягти вагомої результативності у педагогічній діяльності, відзначатися загальною культурою, моральними якостями, що служать прикладом для наслідування. Стаж педагогічної роботи – не менше 3-х років.

6.3.   Музичний керівник І категорії повинен мати повну вищу музично-педагогічну освіту або середню музично-педагогічну та іншу повну вищу педагогічну освіту, виявляти ґрунтовну професійну компетентність, майстерність, добре володіти ефективними формами, методами навчально-виховної роботи, досягати значної результативності, якості педагогічної праці, відзначатися загальною культурою, моральними якостями, що служать прикладом для наслідування. Стаж педагогічної роботи – не менше 5-ти років.

6.4.   Музичний керівник вищої категорії повинен мати повну вищу музично-педагогічну освіту або середню музично-педагогічну та іншу повну вищу педагогічну освіту, виявляти ґрунтовну професійну компетентність, майстерність, добре володіти ефективними формами, методами навчально-виховної роботи, досягати значної результативності, якості педагогічної праці, відзначатися загальною культурою, моральними якостями, що служать прикладом для наслідування. Стаж педагогічної роботи – не менше 8-ми років.

 

 

VІІ. Взаємовідносини та (зв’язки за посадою)

Музичний керівник:

7.1.   Працює в режимі нормованого робочого дня за графіком: 36годин на тиждень, 9 години на день, 1 день – вихідний.

7.2.   Зобов’язаний вчасно повідомляти адміністрацію дошкільного навчального закладу про свою хворобу, або іншу причину неявки на роботу.

7.3.   Може змінювати графік роботи лише за погодженням з адміністрацією дошкільного навчального закладу.

7.4.   Взаємодіє з вихователями, батьками вихованців або особами, які їх замінюють, спеціалістами, вихователем-методистом, завідувачем дошкільного навчального закладу.

7.5.   Отримує від адміністрації дошкільного навчального закладу матеріали нормативно-правового та організаційно-методичного характеру, знайомиться під підпис з відповідними документами.

7.6.   Систематично обмінюється інформацією з питань, що входять в його компетенцію, з адміністрацією, педагогічними працівниками дошкільного навчального закладу.

7.7.   Терміново інформує керівника дошкільного навчального закладу та відповідні служби про всі нещасні випадки, пов’язані з життям та здоров’ям дітей.

 

Тарифна відпустка

музичного керівника – 42 календарних дні.

 

Графік роботи: з 8  до 12.48.

Каталог детсадов Украины

Детский сад

Новопокровка