РОБОЧА  ІНСТРУКЦІЯ

 

кастелянки

Новопокровського ДНЗ (ясла-садок) «Колобок»

 

 

І. Загальні положення

1. Робочу інструкцію розроблено на основі Закону України “Про дошкільну освіту”, Положення про дошкільний навчальний заклад (із змінами), затвердженого постановою КМ України від 12.03.2003 р. № 305, статуту, Правил внутрішнього трудового розпорядку та інших нормативно-правових актів. Під час розробки інструкції враховано рекомендації щодо організації служби охорони праці в дошкільному навчальному закладі.

1.1.   На посаду кастелянки призначається особа, яка має середню освіту (без вимог до стажу роботи).

1.2.   Кастелянка дошкільного навчального закладу призначається завідувачем дошкільного навчального закладу.

1.3.   Кастелянка підпорядковується завідувачу дошкільного навчального закладу, завідувачу господарства, старшій медичній сестрі.

1.4.   У своїй діяльності керується:

  Конституцією України;

  указами Президента України, рішеннями Уряду України;

  Законами України “Про дошкільну освіту”, “Про охорону праці”; “Про пожежну безпеку”, “Про охорону здоров’я”, “Про дорожній рух”;

  Положенням про дошкільний навчальний заклад;

  Санітарними правилами улаштування та утримання дитячих дошкільних закладів (дитячі ясла, дитячі садки, дитячі ясла-садки) від 20.03.1985 р. № 3231-85;

  Правилами внутрішнього трудового розпорядку;

  Колективним договором між адміністрацією та профспілковим комітетом дошкільного навчального закладу;

  правилами та нормами з охорони праці, техніки безпеки, протипожежної охорони;

  методичними, нормативними та іншими керівними матеріалами, які регламентують діяльність дошкільного навчального закладу.

1.5.   Кастелянка працює за графіком роботи, затвердженим завідувачем дошкільного навчального закладу.

1.6.   Кастелянка є матеріально-відповідальною особою на своїй ділянці роботи.

1.7.   Замінює тимчасово відсутнього комірника, завідувача господарства, помічника вихователя, (технічний персонал) на основі годинної оплати та по тарифікації (залежно від терміну заміни, за погодженням з адміністрацією за додаткову оплату згідно із чинним законодавством).

 

 

ІІ. Завдання та обов’язки

Кастелянка:

2.1.   Знає технологію покрою та пошиття одягу, білизни.

2.2.   Знає будову та правила експлуатації обслуговуючого обладнання. Виконує Правила внутрішнього трудового розпорядку.

2.3.   Здійснює:

  пошив, ремонт м’якого інвентарю;

  своєчасно поповнювання м’якого інвентарю до встановлених норм;

  заміну постільної білизни та штор у групах;

  списання, інвентаризацію м’якого інвентарю;

  поставлення інвентарних номерів;

  одержання на базі та в крамниці м’якого інвентарю та необхідних товарів;

  ведення відповідної документації та книги обліку м’якого інвентарю;

  облік м’якого інвентарю.

2.4.   Надає допомогу вихователям груп раннього та молодшого дошкільного віку під час роздягання та одягання дітей в осінньо-зимовий період.

2.5.   Виконує правила експлуатації обладнання.

2.6.   Надає допомогу музичному керівнику в підготовці костюмів до свят та вечорів розваг.

2.7.   У випадку виробничої необхідності замінює відсутнього в групі помічника вихователя, машиніста з прання білизни.

2.8.   Дотримується правил техніки безпеки, протипожежної безпеки, санітарних норм, зберігання мийних засобів.

2.9.   Бере участь у вантажно-розвантажувальних роботах.

2.10. Своєчасно проводить списування непридатного майна в складі комісії.

2.11. У літній період просушує майно, що знаходиться в коморі (подушки, ковдри, матраци).

2.12. Дотримується правил охорони дитинства під час роботи з дітьми, охорони праці на робочому місці.

2.13. Дбає про особисту безпеку й здоров’я, а також про безпеку й здоров’я людей, що оточують, у процесі виконання будь-яких робіт чи під час перебування на території дошкільного навчального закладу.

2.14. Знає й виконує вимоги нормативно-правових актів з охорони праці, правила поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, користується засобами колективного та індивідуального захисту.

2.15. Проходить періодичні медичні огляди.

2.16. Виконує доручену роботу й не передоручає її іншим особам, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством.

 

 

IІІ. Права

Кастелянка користується правом на:

3.1.   Рівність трудових прав незалежно від національності, соціального походження, віросповідання, політичних переконань.

3.2.   Розірвання трудового договору згідно зі ст. 38 КЗпП України.

3.3.   Вимагання від персоналу дошкільного навчального закладу бережного ставлення до м’якого інвентарю, виданого для користування.

3.4.   Матеріальне забезпечення в порядку спеціального страхування у випадку хвороби, повної або часткової втрати працездатності, у старості.

3.5.   Матеріальну допомогу.

3.6.   Захист трудових прав у судовому порядку.

3.7.   Відпустку по догляду за дитиною віком до 3–6 років.

3.8.   Відпустку 7-ми календарних днів як одинока мати згідно із Законом України “Про відпустки”.

3.9.   Відпустку 14-ти календарних днів без збереження заробітної плати згідно із Законом України “Про відпустки”.

3.10. Підвищення фахової кваліфікації шляхом різноманітних курсів і семінарів.

3.11. Щорічну відпустку згідно із графіком відпусток по дошкільному навчальному закладу.

3.12. Заохочення за старанне й зразкове виконання своїх обов’язків.

3.13. Забезпечення відповідним технологічним обладнанням, мийними засобами, індивідуальними засобами захисту й спецодягом відповідно до встановлених вимог.

3.14. Відмову від проведення небезпечних для здоров’я й життя робіт в умовах, коли відсутні або не можуть бути забезпечені необхідні заходи безпеки.

3.15. Винесення на розгляд адміністрації питання щодо поліпшення умов праці.

3.16. Роботу за сумісництвом.

3.17. Обирання і бути обраним до державних органів влади і самоврядування.

3.18. Об’єднання в професійні спілки та членство в інших об’єднаннях громадян, діяльність яких не заборонена законодавством України.

 

 

ІV. Відповідальність

У встановленому законодавством України порядку
кастелянка відповідає за:

4.1.   Життя та здоров’я дітей, дотримання їхніх прав та свобод на підставі законодавства України.

4.2.   Невиконання або неналежне виконання без поважних причин статуту та Правил внутрішнього трудового розпорядку, законних розпоряджень завідувача дошкільного навчального закладу та інших локальних нормативних актів, посадових обов’язків, установлених цією інструкцією, у тому числі за невиконання наданих прав – дисциплінарно – у порядку, визначеному трудовим законодавством. За грубе порушення трудових обов’язків – як вид дисциплінарного покарання – звільнення із займаної посади.

4.3.   Підготовку дошкільного навчального закладу до навчального року та літньої оздоровлювальної кампанії.

4.4.   Збитки, завдані дошкільному навчальному закладу або учасникам освітнього процесу у зв’язку з невиконанням своїх посадових обов’язків.

4.5.   Дотримання техніки безпеки, пожежної безпеки, охорони праці.

4.6.   Виконання Правил внутрішнього трудового розпорядку дошкільного навчального закладу.

4.7.   Своєчасну заміну м’якого інвентарю, здійснення дрібного ремонту.

4.8.   Збереження м’якого інвентарю.

4.9.   Своєчасне поповнення м’якого інвентарю до встановлених норм.

4.10. Заміну постільної білизни та штор у групах.

4.11. Списання, інвентаризацію м’якого інвентарю.

4.12. Проставлення інвентарних номерів.

4.13. Повне виконання обов’язків, покладених цією робочою інструкцією.

4.14. Ведення документації.

 

 

V. Повинна знати:

5.1.   Терміни носіння спеціального та санітарного взуття, одягу, білизни, терміни заміни та правила мічення.

5.2.   Порядок одержання, видання, зберігання й списання внаслідок зносу спеціального й санітарного одягу, взуття, білизни, запобіжних пристроїв.

5.3.   Порядок ведення встановленої документації.

 

 

VІ. Кваліфікаційні вимоги

6.1.   Базова або неповна базова загальна середня освіта та підготовка безпосередньо на виробництві.

6.2.   Без вимог до стажу роботи.

 

 

VІІ. Взаємовідносини та (зв’язки за посадою)

Кастелянка:

7.1.   Працює в режимі не повного робочого дня за графіком: 20 годин на тиждень, – 4 години на день.

7.2.   Зобов’язана вчасно повідомляти завідувача дошкільного навчального закладу про свою хворобу або іншу причину неявки на роботу.

7.3.   Може змінювати графік роботи лише за погодженням з адміністрацією дошкільного навчального закладу.

7.4.   Отримує від адміністрації дошкільного навчального закладу матеріали нормативно-правового та організаційного характеру, знайомиться під підпис із відповідними документами.

7.5.   Систематично обмінюється інформацією та одержує документи з питань, що входять до її компетенції, з адміністрацією, працівниками дошкільного навчального закладу, бухгалтерами централізованої бухгалтерії вищого органу управління освіти.

7.6.   Терміново інформує завідувача дошкільного навчального закладу та відповідні служби про всі нещасні випадки, пов’язані з життям і здоров’ям дітей та працівників.

 

 

 

Тарифна відпустка:

кастелянки – 24 календарних дні.

 

Графік роботи: з 8.00 до 12.00.

 

Каталог детсадов Украины

Детский сад

Новопокровка