ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ


завідувача господарством

Новопокровського ДНЗ (ясла-садок) «Колобок»

 

І. Загальні положення

1. Цю посадову інструкцію розроблено на основі Закону України “Про дошкільну освіту”, Положенням про дошкільний навчальний заклад(із змінами), затвердженим Постановою КМ України від 12.03.2003 р. № 305, статутом, Правилами внутрішнього трудового розпорядку та іншими нормативно-правовими актами. Під час розробки інструкції враховано рекомендації щодо організації служби охорони праці в дошкільному навчальному закладі.

1.1.    Завідувач господарства дошкільного навчального закладу призначається завідувачем дошкільного навчального закладу із числа осіб, які мають середню або базову (повну) вищу освіту і досвід роботи, що дозволяє йому виконувати ці посадові обов’язки.

1.2.    Завідувач господарства є помічником завідувача дошкільного навчального закладу по господарській частині й працює під його безпосереднім керівництвом.

1.3.    Завідувачу господарства дошкільного навчального закладу підпорядковуються працівники, які належать до числа осіб молодшого обслуговуючого персоналу (прибиральниця, помічники вихователів, двірник, сторож, електрик, прачка, кастелянка, працівники кухні та інші).

1.4.    У своїй діяльності керується:

  Конституцією України;

  указами Президента України, рішеннями Уряду України;

  Законами України “Про дошкільну освіту”, “Про охорону праці”, “Про пожежну безпеку”, “Про охорону здоров’я”, “Про дорожній рух”;

  Положенням про дошкільний навчальний заклад;

  Інструкцією бухгалтерського обліку в закладах і організаціях… № 61 від 10.03.1987 р.

  Санітарними правилами улаштування та утримання дитячих дошкільних закладів (дитячі ясла, дитячі садки, дитячі ясла-садки) від 20.03.1985 р. № 3231-85;

  Правилами внутрішнього трудового розпорядку;

  Колективним договором між адміністрацією та профспілковим комітетом дошкільного навчального закладу;

  правилами та нормами з охорони праці, техніки безпеки, протипожежної охорони;

  методичними, нормативними та іншими керівними матеріалами, які регламентують діяльність дошкільного навчального закладу.

1.5.    Завідувач господарства працює за графіком роботи, затвердженим завідувачем дошкільного навчального закладу.

1.6.    Є матеріально-відповідальною особою на відведеній йому ділянці роботи.

 

ІІ. Завдання та обов’язки

Завідувач господарства:

2.1.    Забезпечує збереження будівлі дошкільного навчального закладу, надвірних будівель, павільйонів, території, майна, своєчасний облік і списання матеріальних цінностей; контролює використання ключів від приміщень дошкільного навчального закладу, відповідає за їхнє збереження.

2.2.    Приймає майно, меблі, інвентар дошкільного навчального закладу під відповідальність за зберігання в порядку, встановленому чинним законодавством.

2.3.    Організовує й забезпечує господарське обслуговування дошкільного навчального закладу, одержання та доставку необхідного інвентарю та устаткування.

2.4.    Веде відповідну до своєї посади документацію, готує своєчасну звітну інформацію відповідно до вимог чинного законодавства.

2.5.    Відповідає за протипожежний стан дошкільного навчального закладу, забезпечує дотримання норм протипожежної безпеки в будівлі та спорудах, стежить за наявністю та справністю засобів пожежегасіння.

2.6.    Забезпечує виконання протипожежних заходів, санітарного режиму дитячого закладу та території, що до нього прилягає.

2.7.    Слідкує за станом території, приміщень та устаткування дошкільного навчального закладу, вживає заходи щодо їхнього своєчасного ремонту згідно з інструкцією про охорону життя й здоров’я дітей.

2.8.    Здійснює контроль та загальне керівництво технічним персоналом, інструктує його, вимагає виконання інструкції з охорони праці, безпеки життєдіяльності. Дотримується КЗпП України, статуту дошкільного навчального закладу, проводить вступний і первинний інструктаж на робочому місці для технічного персоналу. Веде відповідну документацію встановленого зразка.

2.9.    Забезпечує виконання вимог з техніки безпеки під час використання виробничого й енергетичного обладнання, машин і механізмів, парових та водонагрівальних котлів, що працюють під тиском, користування засобами колективного та індивідуального захисту.

2.10.  Дбає про особисту безпеку і здоров’я, а також про безпеку і здоров’я оточуючих людей в процесі виконання будь-яких робіт чи під час перебування на території дошкільного навчального закладу.

2.11.  Забезпечує правильність використання розробленої технології під час складання та зберігання матеріальних цінностей, вантажно-розвантажувальних робіт, дотримання норм перенесення важких речей, санітарно-гігієнічного стану побутових та допоміжних приміщень.

2.12.  Забезпечує правильну експлуатацію та ефективну роботу вентиляційних пристроїв.

2.13.  Забезпечує експлуатацію, утримання, своєчасний огляд та ремонт приміщень, мереж, обладнання, електроарматури, водопровідного й каналізаційного господарства.

2.14.  Контролює раціональні витрати електроенергії, води, тепла, продуктів, миючих засобів, веде їхній облік. До кожного 20-го числа місяця звітує завідувачу дошкільного навчального закладу.

2.15.  Слідкує за налагодженою роботою відливних колодязів на території.

2.16.  Проводить роботу з персоналом щодо економії енергоносіїв.

2.17.  Організовує проведення замірів опору ізоляції електроустановок та електропроводки, пристроїв заземлення, вимірювань рівня освітлювання у приміщенні дошкільного навчального закладу.

2.18.  Щоквартально складає акти про перевірку кріплення споруд.

2.19.  Забезпечує правильність складання й збереження матеріальних цінностей, належний санітарно-гігієнічний стан побутових і допоміжних приміщень.

2.20.  Забезпечує групові та господарські приміщення, кабінети дошкільного навчального закладу обладнанням та інвентарем відповідно до вимог правил і норм з охорони праці.

2.21.  Організовує з відповідними органами навчання персоналу, що обслуговує котли й водонагрівачі, електричні установки та інші агрегати й механізми підвищеної небезпеки.

2.22.  Організовує періодичні випробування діелектричних засобів захисту, а також облік, зберігання, видачу, прання, сушку, дезінфекцію та ремонт спецодягу.

2.23.  Бере участь у розробці та перегляді (один раз на три роки) інструкції з охорони праці під час виконання конкретних робіт, колективної угоди з охорони праці.

2.24.  Щоденно контролює територію дошкільного навчального закладу з метою запобігання наявності отруйних грибів та рослин.

2.25.  Здійснює своєчасне вивезення харчових відходів, сміття.

2.26.  Веде облік кошторису, його використання та господарчих потреб з позабюджетних надходжень.

2.27.  Періодично звітує на зборах трудового колективу про стан охорони праці та виконання заходів щодо поліпшення роботи дошкільного навчального закладу.

2.28.  Звітує на засіданнях батьківського комітету дошкільного навчального закладу щодо використання благодійних внесків батьків із благодійного фонду.

2.29.  За необхідності замінює технічний персонал.

2.30.  Проходить у встановленому законодавством порядку попередні та періодичні медичні огляди.

2.31.  Організовує спільно з профспілковим комітетом виконання щорічної угоди з охорони праці.

2.32.  Виконує доручену роботу сам і не передоручає її іншим особам, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством.

 

ІІІ. Права

Завідувач господарства дошкільного навчального закладу

в межах своєї компетенції має право на:

3.1.    Рівність трудових прав незалежно від національності, соціального походження, віросповідання, політичних переконань.

3.2.    Розірвання трудового договору згідно зі ст. 38 КЗпП України.

3.3.    Заробітну плату згідно з посадовими окладами й ставками.

3.4.    Матеріальне забезпечення в порядку спеціального страхування у випадку хвороби, повної або часткової втрати працездатності, у старості.

3.5.    Матеріальну допомогу.

3.6.    Захист трудових прав у судовому порядку.

3.7.    Відпустку по догляду за дитиною віком до 3–6 років.

3.8.    Отримання щорічної відпустки у вигідний для обох сторін час.

3.9.    Відпустку без збереження заробітної плати згідно із Законом України “Про відпустки”.

3.10.  Відпустку 7-ми календарних днів як одинока мати згідно із Законом України “Про відпустки”.

3.11.  Захист від посягань на правові та посадові гарантії згідно із чинним законодавством, Статутом дошкільного навчального закладу, Правилами внутрішнього трудового розпорядку та Колективним договором.

3.12.  Видачу обов’язкових для виконання розпоряджень і вказівок підпорядкованим йому працівникам із числа технічного й обслуговуючого персоналу дошкільного навчального закладу.

3.13.  Вільне відвідування будь-яких приміщень дошкільного навчального закладу для контролю за збереженням майна, дотриманням правил пожежної безпеки, виробничої санітарії й безпеки праці без порушень нормального перебігу навчального процесу.

3.14.  Подання відомостей завідувачу дошкільного навчального закладу про притягнення до дисциплінарної й матеріальної відповідальності працівників дошкільного навчального закладу за знищення майна, порушення правил техніки безпеки, виробничої санітарії й пожежної безпеки.

3.15.  Внесення пропозицій щодо вдосконалення організації праці технічного й обслуговуючого персоналу, рекомендацію працівників цієї категорії для нагородження та заохочення.

3.16.  Участь в обговоренні та вирішенні питань організаційно-господарчої та матеріально-технічної діяльності дошкільного навчального закладу.

3.17.  Сполучення посади згідно із законом та отримання доплати за розширення зони обслуговування.

3.18.  Заохочення за старанне й зразкове виконання своїх обов’язків.

3.19.  Участь у роботі органів самоврядування дошкільного навчального закладу.

3.20.  Внесення пропозицій щодо покращення роботи дошкільного навчального закладу.

3.21.  Об’єднання в професійні спілки та членство в інших об’єднаннях громадян, діяльність яких не заборонена законодавством України.

3.22.  Захист професійної честі та власної гідності.

3.23.  Інші права, що не суперечать законодавству України.

 

 

 

 

 

ІV. Відповідальність

У встановленому законодавством України порядку

завідувач господарства відповідає за:

4.1.    Життя та здоров’я дітей, дотримання їхніх прав та свобод на підставі законодавства України.

4.2.    Збереження майна, обладнання, інвентарю, території, їхнє своєчасне відновлення й поновлення.

4.3.    Невиконання або неналежне виконання без поважних причин статуту та Правил внутрішнього трудового розпорядку, законних розпоряджень завідувача дошкільного навчального закладу та інших локальних нормативних актів, посадових обов’язків, установлених цією інструкцією. За невиконання наданих прав – дисциплінарна відповідальність в порядку, визначеному трудовим законодавством.

4.4.    Неякісну підготовку дошкільного навчального закладу до навчального року та літньої оздоровлювальної кампанії.

4.5.    Збитки, завдані дошкільному навчальному закладу або учасникам освітнього процесу у зв’язку з невиконанням своїх посадових обов’язків.

4.6.    Недотримання техніки безпеки, пожежної безпеки, охорони праці.

4.7.    Виконання Правил внутрішнього трудового розпорядку дошкільного навчального закладу.

4.8.    Несвоєчасну звітність.

4.9.    Нераціональне використання енергоресурсів.

4.10.  Несвоєчасно організовані ремонти приміщень та території дошкільного навчального закладу.

4.11.  Несвоєчасне інформування завідувача дошкільного навчального закладу про аварію, що трапилася в дошкільному навчальному закладі.

4.12.  Постачання до дошкільного навчального закладу недоброякісних продуктів харчування.

4.13.  Постачання продуктів харчування до дошкільного навчального закладу без відповідних сертифікатів якості.

4.14.  За грубе порушення трудових обов’язків, як вид дисциплінарного покарання, – звільнення із займаної посади.

 

 

V. Повинен знати:

5.1.    Розпорядження, накази, інші керівні та нормативні документи вищих органів управління освіти та методичних служб, що стосуються господарського обслуговування дошкільного навчального закладу.

5.2.    Засоби механізації праці обслуговуючого персоналу, правила експлуатації приміщень, основи організації праці.

5.3.    Питання бухгалтерського обліку, інформацію про кількість майна в дошкільному навчальному закладі згідно з Інструкцією бухгалтерського обліку в закладах і організаціях… № 61 від 10.03.1987 р.

5.4.    Питання організації харчування згідно з Інструкцією про організацію харчування у дошкільних навчальних закладах від 17.04.2006 р. № 298\227.

5.5.    Основи першої медичної допомоги, Санітарні правила улаштування та утримання дитячих дошкільних закладів (дитячі ясла, дитячі садки, дитячі ясла-садки) від 20.03.1985 р. № 3231-85.

5.6.    Культуру праці, службову етику.

5.7.    Основи трудового законодавства.

 

 

VІ. Кваліфікаційні вимоги

6.1.    Базова або повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст, бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи з господарського обслуговування – не менше 1-го року.

 

 

VІІ. Взаємовідносини та (зв’язки за посадою)

Завідувач господарства дошкільного навчального закладу:

7.1.    Працює в режимі нормованого робочого дня за графіком: 40 годин на тиждень – 8 годин на день.

7.2.    Зобов’язаний вчасно повідомляти завідувача дошкільного навчального закладу про свою хворобу або іншу причину неявки на роботу.

7.3.    Може змінювати графік роботи лише за погодженням з адміністрацією дошкільного навчального закладу.

7.4.    Взаємодіє з головою батьківського комітету дошкільного навчального закладу, (батьківським загалом) щодо надання інформації про покращення матеріально-технічної бази закладу.

7.5.    Отримує від адміністрації дошкільного навчального закладу матеріали нормативно-правового та організаційного характеру, знайомиться під підпис з відповідними документами.

7.6.    Систематично обмінюється інформацією та одержує документи з питань, що входять в його компетенцію.

7.7.    Взаємодіє з громадськими й благодійними організаціями.

7.8.    Терміново інформує завідувача дошкільного навчального закладу та відповідні служби про всі нещасні випадки, пов’язані з життям та здоров’ям дітей та працівників.

 

Тарифна відпустка:

завідувач господарства 24 календарних дні.

 

Графік роботи: з 8.00 до 17.00.

 

Каталог детсадов Украины

Детский сад

Новопокровка