Посадова інструкція вихователя на період роботи в умовах карантину

вихователя

(код КП 2332)

 

1.      Загальні положення

1.1.   Посада вихователя належить до посад педагогічних працівників.

1.2.   Вихователя призначає на посаду та звільняє з неї наказом директор закладу дошкільної освіти (далі — директор, заклад освіти) з дотриманням вимог чинних нормативно-правових актів про працю.

1.3.   Посаду вихователя обіймає особа з високими моральними якостями, яка має вищу педагогічну освіту за відповідною спеціальністю та (або) професійну кваліфікацію педагогічного працівника, забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний і психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов’язки.

1.4.   Основні функції вихователя — організовує життєдіяльність дітей згідно з вимогами Базового компонента дошкільної освіти; забезпечує всебічний розвиток дітей з урахуванням їхніх задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, психологічних і фізичних особливостей, культурних потреб; зберігає та зміцнює фізичне і психічне здоров’я дітей.

1.5.   Вихователь підпорядковується .

1.6.   У своїй діяльності вихователь керується Конституцією України; законами України, указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, наказами та іншими нормативно-правовими актами центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та підпорядкованих їм органів управління освітою; Конвенцією про права дитини; правилами і нормами охорони праці та безпеки життєдіяльності, цивільного захисту, пожежної безпеки; статутом і правилами внутрішнього розпорядку, наказами , цією посадовою інструкцією.

 

 

2.      Завдання та обов’язки

2.1.   Планує, організовує та проводить освітній процес відповідно до освітньої,  програми, затвердженої,  в установленому порядку та нормативно-правових актів з безпеки життєдіяльності.

2.2.   Створює оптимальні умови для фізичного та психічного розвитку дітей.

2.3.   Бере участь у розробці системи внутрішнього забезпечення якості освіти, зокрема механізмів забезпечення академічної доброчесності.

2.4.   Організовує життєдіяльність дітей з урахуванням їхніх вікових та індивідуальних особливостей, сучасних тенденцій в оновленні змісту дошкільної освіти та освітніх технологій, побажань батьків або законних представників дітей, специфіки роботи та можливостей закладу освіти.

2.5.   Під час карантину обирає ті види діяльності, які б сприяли дотриманню рекомендованої відстані між дітьми та перебуванню на відкритому повітрі максимальну кількість часу, обмежуючи безпосередній фізичний контакт між дітьми та персоналом.

2.6.   Обирає ефективні форми і методи освітньої роботи, які забезпечують розв’язання розвивальних, виховних та навчальних завдань, творчо використовує перспективний педагогічний досвід.

2.7.   Реалізовує диференційований підхід до дітей, виявляє, вивчає і враховує у педагогічній діяльності їхні індивідуальні особливості, сприяє розвитку здібностей і обдарувань дітей.

2.8.   Упроваджує систему педагогічних впливів, яка ґрунтується на гуманізмі, педагогіці співробітництва, національній культурі, традиціях.

2.9.   Забезпечує набуття дітьми практичного досвіду, знань, умінь, навичок; формує у дітей фізичні та психічні якості, необхідні для подальшого навчання у закладі загальної середньої освіти.

2.10.   Настановленням і особистим прикладом утверджує в дітей повагу до суспільних моралі і цінностей: правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, доброти, толерантності, працелюбства тощо.

2.11.   Виховує в дітей повагу до державних мови та символів України, національних, історичних і культурних цінностей, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання й довкілля України.

2.12.   Захищає дітей від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, приниження честі та гідності, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, а також запобігає шкідливим звичкам, пропагує здоровий спосіб життя.

2.13.   Дотримується педагогічної етики, поважає гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників освітнього процесу.

2.14.   З метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (СОVID-19) дотримується протиепідеміологічних вимог і рекомендацій Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки України щодо особливостей організації освітнього процесу в закладах освіти під час карантину.

2.15.   Опитує батьків, інших законних представників дітей стосовно стану здоров’я дитини, зокрема наявність інфекційних захворювань та контактів з інфікованими особами. У період карантину послуговується для цього різними каналами зв’язку — телефоном, електронною поштою чи соціальними мережами.

2.16.   За умови оголошення карантину попередньо дізнається про вихованців, які відвідуватимуть заклад освіти в цей період.

2.17.   Здійснює ранковий прийом дітей, дотримуючись відпрацьованого порядку. Зокрема, візуально визначає стан їхнього здоров’я — стан шкіри, наявність нежитю тощо. У звичному режимі — за потреби, а під час карантину — обов’язково, проводить термометрію та оглядає зів дітей. Під час карантину ранковий прийом здійснює перед входом до закладу освіти.

2.18.   Не приймає до закладу освіти дітей з ознаками інфекційного захворювання.

2.19.   Стежить за станом здоров’я дітей. У разі виявлення в дитини протягом дня підвищеної температури понад 37,2 ° С та будь-яких інших симптомів інфекційного захворювання, повідомляє медичного працівника закладу освіти та батьків або законних представників дитини.

2.20.   Щодня в дітей раннього віку контролює характер випорожнень, у разі діареї невідкладно інформує медичний персонал закладу освіти, батьків або інших законних представників дитини.

2.21.   У період карантину дотримується графіка прийому дітей кожної вікової групи (зранку), прогулянок та фізкультурних і музичних занять, аби забезпечити групову ізоляцію.

2.22.   Дотримується встановленого для дітей розпорядку дня щодо тривалості сну, занять різними видами діяльності, відпочинку, рухової активності, кратності приймання їжі тощо.

2.23.   Дотримується Гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності, затвердженого наказом МОН від 20.04.2015 № 446.

2.24.   Заняття, які потребують підвищеної пізнавальної активності, проводить переважно в першу половину дня та у дні з високою працездатністю дітей (вівторок, середа). Не вимагає від дітей виконання домашніх завдань.

2.25.   У період карантину за можливості планує онлайн-заняття з дітьми за допомогою дистанційних технологій у режимі реального часу або надсилає їх запис батькам вихованців чи розміщує на вебсайті закладу освіти.

2.26.   Стежить, аби групове приміщення періодично провітрювали за відсутності дітей.

2.27.   Проводить прогулянки на відкритому повітрі не рідше ніж двічі на день. У період карантину перебування на вулиці обмежує територією закладу освіти, усі активності проводить ізольовано від інших вікових груп. За несприятливих погодних умов використовує спортивну та музичну зали за графіком.

2.28.   Розсаджує дітей за столами з урахуванням стану здоров’я, гостроти зору, слуху, а також анатомо-фізіологічних показників.

2.29.   Організовує регулярне миття рук та дотримання правил особистої гігієни вихованцями. Контролює індивідуальне використання дітьми одягу та речей.

2.30.   Закріпляє ліжко за кожною дитиною. Цифрове маркування ліжок відповідно до списку дітей вікової групи має збігатися з цифровим маркуванням постільної білизни, мішків для її зберігання, рушниками, горщиками (для дітей раннього віку), шафами у приймальні та роздягальні.

2.31.   Дотримується правил миття та оброблення іграшок.

2.32.   Налагоджує тісну взаємодію з батьками, іншими законними представниками дітей, надає їм консультативну психолого-педагогічну допомогу. В умовах карантину зазначену комунікацію організовує за допомогою електронної пошти, онлайн-конференцій, соціальних мереж, мобільних додатків тощо.

2.33.   Негайно повідомляє  про нещасні випадки, що трапилися з дитиною, викликає медичного працівника та допомагає йому надавати першу медичну допомогу потерпілому.

2.34.   Бере участь за потреби у розслідуванні нещасних випадків та заходах з усунення причин, що призвели до них.

2.35.   Надає пропозиції до плану роботи на навчальний рік та літній період закладу освіти.

2.36.   Бере участь у засіданнях педагогічної ради, інших формах організації методичної роботи, організованих у різні способи (офлай, онлайн).

2.37.   Веде встановлену документацію та належно зберігає її.

2.38.   Постійно підвищує свій професійний і загальнокультурний рівні, педагогічну майстерність.

2.39.   Підвищує кваліфікацію та атестується раз на п’ять років.

2.40.   Проходить навчання і перевірку знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності раз на три роки.

2.41.   Проходить обов’язкові профілактичні медичні в установлені терміни.

2.42.   Виконує положення статуту, правила внутрішнього розпорядку закладу освіти.

2.43.   Охайно одягається, в приміщеннях закладу освіти перебуває в змінному взутті.

2.44.   У період карантину носить маску або респіратор. Рукавички використовує під час допомоги в особистій гігієні дітям, утилізації відходів тощо.

2.45.   У разі проявів симптомів гострої респіраторної вірусної інфекції, якнайшвидше залишає заклад освіти та звертається до сімейного лікаря чи закладу охорони здоров’я.

2.46.   Не курить, не вживає алкогольні напої в приміщеннях та на території закладу освіти, а також не користується туалетами для дітей.

 

3.      Права

Вихователь має право:

3.1.   Обирати освітні програми, навчально-методичну літературу, затверджені в установленому порядку, доцільні форми, методи і засоби роботи з дітьми.

3.2.   Брати участь у громадському самоврядуванні та роботі колегіальних органів управління закладу освіти.

3.3.   Бути членом професійної спілки та інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законом.

3.4.   Брати участь у засіданнях методичних об’єднань та клубів, конференціях і семінарах, інших заходах, організованих управлінням освіти.

3.5.   Ознайомлюватися з документами, що містять оцінку його роботи, надавати щодо них роз’яснення.

3.6.   У межах своєї компетенції повідомляти керівництво закладу освіти про виявлені недоліки в діяльності закладу освіти, вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.7.   Отримувати від  та інших працівників закладу освіти підтримку у виконанні обов’язків і реалізації прав, що передбачені цією посадовою інструкцією.

3.8.   Здійснювати індивідуальну освітню (наукову, творчу, мистецьку тощо) діяльність за межами закладу освіти.

3.9.   Обирати освітню програму, форму навчання та суб’єкта підвищення кваліфікації й перепідготовки педагогічних працівників.

3.10.   Захищати професійну честь та гідність, інтереси і права в усіх інстанціях, зокрема суді.

3.11.   Відмовитися виконувати роботу, якщо виникла загроза життю та здоров’ю, до моменту усунення небезпеки.

 

4.      Відповідальність

Вихователь несе відповідальність за:

4.1.   Неякісне виконання або невиконання посадових обов’язків, що передбачені цією посадовою інструкцією.

4.2.   Порушення статуту та правил внутрішнього розпорядку закладу освіти.

4.3.   Заподіяння матеріальної шкоди закладу освіти.

4.4.   Порушення правил і норм охорони праці та безпеки життєдіяльності, цивільного захисту, пожежної безпеки, передбачених відповідними правилами та інструкціями.

4.5.   Застосування методів виховання, пов’язаних з фізичним чи психічним насильством над особистістю дитини.

4.6.   Вчинення проступків, не сумісних з роботою на посаді педагогічного працівника.

 

5.      Повинен знати

5.1.   Закони України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Конвенцію про права дитини, інші нормативно-правові акти з питань дошкільної освіти, розвитку, навчання і виховання дітей.

5.2.   Принципи й завдання дошкільної освіти.

5.3.   Вимоги Базового компонента дошкільної освіти.

5.4.   Дошкільну педагогіку, дитячу психологію, вікову фізіологію, методики виховання і навчання дітей.

5.5.   Форми, методи, засоби організації освітнього процесу, різних видів діяльності дітей, відповідні програмно-методичні рекомендації та документи, перспективний педагогічний досвід провідних педагогів і практичних психологів.

5.6.   Індивідуальні особливості дітей; вимоги до рівня розвиненості, вихованості та навченості дітей.

5.7.   Соціальні, культурні, інші умови освітнього процесу.

5.8.   Правила і норми охорони праці та безпеки життєдіяльності, цивільного захисту, пожежної безпеки, санітарії і гігієни.

5.9.   Порядки надання домедичної допомоги, порядок дій у надзвичайних ситуаціях.

5.10.   Державну мову відповідно до законодавства про мови в Україні.

 

 

6.      Кваліфікаційні вимоги

6.1.   Вихователь має вищу педагогічну освіту за відповідною спеціальністю та (або) професійну кваліфікацію педагогічного працівника; високі моральні якості; стан здоров’я дає змогу виконувати професійні обов’язки.

6.2.   Вихователь із кваліфікаційною категорією «спеціаліст» має повну вищу педагогічну освіту за спеціальністю «дошкільна освіта», «дошкільне виховання» (за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра) або має дві освіти, одна з яких — неповна вища педагогічна або базова педагогічна за цією самою спеціальністю, а друга — повна вища педагогічна освіта за іншим фахом. Він здатний створювати умови для всебічного розвитку дітей, формування компетентності у різних сферах життєдіяльності відповідно до Базового компонента дошкільної освіти; знає основи педагогіки, психології, дитячої та вікової фізіології; використовує інформаційно-комунікаційні технології, цифрові освітні ресурси в освітньому процесі; вміє розв’язувати педагогічні проблеми, встановлювати контакт з дітьми, батьками або іншими законними представниками, колегами; дотримується педагогічної етики, моралі.

6.3.   Вихователь із кваліфікаційною категорією «спеціаліст другої категорії» відповідає вимогам, встановленим для працівників з кваліфікаційною категорією «спеціаліст», та постійно вдосконалює свій професійний рівень; використовує диференційований та індивідуальний підхід до дітей; володіє сучасними освітніми технологіями, методичними прийомами, педагогічними засобами, різними формами роботи з дітьми; застосовує інноваційні технології в освітньому процесі; обізнаний з основними нормативно-правовими актами у галузі освіти, користується авторитетом серед колег, дітей та їхніх батьків, інших законних представників.

6.4.   Вихователь із кваліфікаційною категорією «спеціаліст першої категорії» відповідає вимогам, встановленим для працівників з кваліфікаційною категорією «спеціаліст другої категорії», та використовує методи особистісно орієнтованого підходу до організації освітнього процесу; володіє технологіями творчої педагогічної діяльності з урахуванням індивідуальних особливостей та здібностей дітей; упроваджує перспективний педагогічний досвід; лаконічно, образно, виразно і доступно ознайомлює дітей з новою інформацією; уміє аргументувати свою позицію.

6.5.   Вихователь із кваліфікаційною категорією «спеціаліст вищої категорії» відповідає вимогам, встановленим для працівників з кваліфікаційною категорією «спеціаліст першої категорії», та володіє інноваційними освітніми методиками і технологіями, активно використовує їх та поширює у професійному середовищі; володіє широким спектром стратегій навчання та виховання; продукує оригінальні, інноваційні ідеї; застосовує нестандартні форми організації роботи з дітьми; вносить пропозиції щодо вдосконалення освітнього процесу в закладі дошкільної освіти.

 

7.      Взаємовідносини (зв’язки) за посадою

Вихователь взаємодіє із:

7.1.   Директором та вихователем-методистом закладу освіти.

7.2.   Помічником вихователя, асистентом вихователя, вихователями інших вікових груп.

7.3.   Медичним персоналом закладу освіти.

7.4.   Практичним психологом закладу освіти.

7.5.   Іншими працівниками закладу освіти з організаційних питань.

7.6.   Батьками, іншими законними представниками дітей.

 

 

Посадова інструкція вихователя - методиста

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

 

вихователя - методиста

Новопокровського ДНЗ (ясла-садок) «Колобок»

 

 

І. Загальні положення

1. Посадову інструкцію розроблено на основі тарифно-кваліфікаційної характеристики вихователя-методиста дошкільного навчального закладу та Законами України: “Про освіту”, “Про дошкільну освіту”, Положенням про дошкільний навчальний заклад(із змінами), затвердженим Постановою КМ України від 12.03.2003 р. № 305, статутом, Правилами внутрішнього трудового розпорядку та іншими нормативно-правовими актами. Під час розробки інструкції враховано рекомендації щодо організації служби охорони праці в дошкільних навчальних закладах.

1.1.   На посаду вихователя-методиста дошкільного навчального закладу призначається особа, яка має відповідну повну вищу педагогічну освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра, а також стан здоров’я якої дозволяє виконувати професійні обов’язки, стаж педагогічної роботи у сфері дошкільної освіти не менше як 3 роки.

1.2.   Вихователь-методист дошкільного навчального закладу призначається наказом.

1.3.   Вихователь-методист підпорядковується завідувачу дошкільного навчального закладу або особі, яка його замінює.

1.4.   У своїй діяльності керується:

  Конституцією України;

  указами Президента України, рішеннями Уряду України;

  Законами України “Про дошкільну освіту”, “Про мови”, “Про охорону праці”, “Про пожежну безпеку”, “Про охорону здоров’я”, “Про дорожній рух”;

  Державною національною програмою “Освіта” (“Україна ХХІ століття”);

  Конвенцією про права дитини;

  Положенням про дошкільний навчальний заклад;

  Національною доктриною розвитку освіти;

  Правилами внутрішнього трудового розпорядку;

  Колективним договором між адміністрацією та профспілковим комітетом дошкільного навчального закладу;

  правилами та нормами з охорони праці, техніки безпеки, протипожежної охорони;

  методичними, нормативними та іншими керівними матеріалами, які регламентують науково-методичну діяльність дошкільного навчального закладу.

1.5.   Вихователь-методист працює за графіком роботи, затвердженим завідувачем дошкільного навчального закладу.

1.6.   Замінює тимчасово відсутнього завідувача, вихователя на основі годинної оплати та по тарифікації (залежно від терміну заміни, за погодженням з адміністрацією за додаткову оплату згідно з чинним законодавством).

 

 

ІІ. Завдання та обов’язки

Вихователь-методист дошкільного навчального закладу:

2.1.   Здійснює методичне забезпечення навчально-виховного процесу дошкільного навчального закладу.

2.2.   Досконало знає зміст і методику освітньо-виховної роботи, форми та методи її контролю, дошкільну педагогіку, психологію, основи гігієни; правила охорони життя й здоров’я дітей.

2.3.   Підпорядковується завідувачу дошкільного навчального закладу.

2.4.   Бере участь у розробленні розділу з охорони праці Колективного договору (угоди).

2.5.   Заміщує завідувача дошкільного навчального закладу в разі відсутності: відпустка, довготривала хвороба; виконує обов’язки завідувача під час короткотривалої відсутності (нарада, від’їзд та ін.).

2.6.   Здійснює методичне керівництво навчально-виховною роботою дошкільного навчального закладу.

2.7.   Веде необхідну педагогічну документацію, плани, книгу аналізу навчально-виховної роботи.

2.8.   Вивчає, узагальнює й розповсюджує передовий педагогічний досвід, готує необхідний матеріал для розгляду на педагогічній раді.

2.9.   Організовує роботу методичної ради в дошкільному навчальному закладі з метою надання практичної допомоги вихователям та спеціалістам в підготовці й проведенні навчально-виховної роботи з дітьми.

2.10. Здійснює підбір педагогічних посібників та іграшок відповідно до віку дітей.

2.11. Забезпечує наступність в роботі вихователів і спеціалістів різних вікових груп, а також дошкільного навчального закладу й школи.

2.12. Забезпечує інформаційно-педагогічний матеріал в дошкільному навчальному закладі.

2.13. Організовує роботу з пропаганди педагогічних знань серед батьків.

2.14. Контролює дотримання працівниками посадових інструкцій у частині забезпечення охорони праці. Відповідає за правильне та своєчасне розслідування нещасних випадків з учасниками навчально-виховного процесу, аналізує обставини нещасних випадків.

2.15. Готує атестаційні матеріали й відповідає за проведення атестації.

2.16. Особливий контроль веде за роботою з вузькими спеціалістами: музичним керівником.

2.17. Вихователь-методист несе відповідальність за виконання обов’язків, передбачених даною інструкцією.

2.18. Здійснює методичне керівництво виховною, освітньою діяльністю педагогічного колективу дошкільного навчального закладу. Забезпечує умови для ефективного педагогічного процесу, фізичного та психічного розвитку дітей. Сприяє реалізації диференційованого підходу до вихованців, виявленню їхніх індивідуальних особливостей, задатків, обдарувань, розкриттю здібностей, талантів.

2.19. Бере участь у визначенні змісту роботи педагогічної ради. Допомагає створенню сприятливого клімату в педагогічному колективі. Постійно підвищує професійний рівень, педагогічну, методичну майстерність, загальну культуру.

2.20. Організовує роботу методичного кабінету (вивчає, узагальнює передовий досвід, комплектує кабінет програмами, посібниками, наочністю).

2.21. Проводить консультації для вихователів з метою покращення педагогічного процесу.

2.22. Вносить на розгляд педради актуальні питання виховання дітей, забезпечує підготовку матеріалів, слідкує за виконанням прийнятих рішень.

2.23. Складає план роботи дошкільного навчального закладу згідно зі встановленим порядком.

2.24. Розробляє положення різноманітних конкурсів, виставок, звітів.

2.25. Вільно володіє державною мовою.

2.26. Бере участь у роботі методичних об’єднань району.

2.27. Дотримується вимог з охорони праці, протипожежної безпеки, санітарії й гігієни; веде пропаганду цих знань серед педагогів та дітей.

2.28. Дбає про особисту безпеку й здоров’я, а також про безпеку й здоров’я оточуючих людей в процесі виконання будь-яких робіт чи під час перебування на території закладу.

2.29. Знає і виконує вимоги нормативно-правових актів з охорони праці, правил поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, користується засобами колективного та індивідуального захисту.

2.30. Проходить у встановленому порядку періодичні медичні огляди.

2.31. Один раз на три роки організовує навчання й перевірку знань педагогічних працівників дошкільного навчального закладу з охорони праці, входить до складу комісії з перевірки знань.

2.32. Проводить інструктажі з охорони праці з педагогічним персоналом.

2.33. Виконує розпорядження, накази вищих органів управління освіти та методичних служб.

2.34. Звітує на зборах трудового колективу про стан методичної роботи в дошкільному навчальному закладі.

2.35. Проводить профілактичну роботу із попередження травматизму та зниження захворюваності вихованців.

2.36. Щороку звітує про свою діяльність на загальних зборах (конференціях) колективу дошкільного навчального закладу та батьків або осіб, які їх замінюють.

2.37. Виконує доручену йому роботу сам і не передоручає її виконання іншим особам, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством.

2.38. Забезпечує наступність навчально-виховного процесу дошкільного навчального закладу та початкової школи.

2.39. Організовує профілактичну роботу з питань безпеки життєдіяльності з вихователями під час проведення занять, відвідування груп.

2.40. Забезпечує роботу щодо розробки й періодичного перегляду (один раз на п’ять років) інструкцій з охорони праці для педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів та інструкцій з безпеки діяльності для вихованців.

2.41. Забезпечує розробку інструкцій з охорони праці для професій або видів робіт з підвищеною небезпекою, які переглядаються один раз на три роки відповідно до ДНАОП 0.00-4.15-98 “Положення про розробку інструкцій з охорони праці”.

2.42. Проводить навчання та інструктажі з охорони праці з педагогічним персоналом.

2.43. Контролює дотримання педагогічними працівниками посадових інструкцій у частині забезпечення охорони праці.

2.44. Відповідає за правильне та своєчасне розслідування нещасних випадків з учасниками навчально-виховного процесу, аналізує обставини нещасних випадків.

                       

                           ІІІ. ПРАВА

Вихователь-методист має право:

3.1.   На рівність у трудових правах незалежно від національності, соціального походження, віросповідання, політичних переконань.

3.2.   На отримання роботи згідно із документом про освіту.

3.3.   На звільнення з роботи за власною ініціативою згідно із чинним трудовим законодавством.

3.4.   На отримання відповідної зарплати за працю з доплатами й надбавками згідно із чинним законодавством.

3.5.   На матеріальне забезпечення у випадку хвороби, повної або часткової втрати працездатності, у старості.

3.6.   На матеріальну допомогу й винагороду згідно із чинним законодавством та Статутом дошкільного навчального закладу.

3.7.   На звертання до суду для захисту своїх трудових прав.

3.8.   На щорічну оплачувану відпустку згідно із графіком.

3.9.   На відпустку без збереження заробітної плати 14-ти календарних днів згідно з Законом України “Про відпустки”.

3.10. На вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи з дітьми.

3.11. На участь у роботі органів самоврядування закладу.

3.12. На підвищення фахового рівня шляхом проходження чергової курсової підготовки (один раз на п’ять років), участь у методичних об’єднаннях району, міста.

3.13. На підвищення кваліфікаційного рівня шляхом атестації відповідно до освітнього рівня, фахової майстерності згідно з Положенням про атестацію педагогічних кадрів.

3.14. На проведення, у встановленому порядку, науково-дослідної, експериментальної, пошукової діяльності.

3.15. На пропозиції щодо поліпшення організації навчально-виховної та корекційно-відновлювальної роботи з дітьми.

3.16. Звертатися за консультацією до методичної та психологічної служб району.

3.17. Вимагати від вихователів та спеціалістів виконання програми й заходів, передбачених річним планом навчально-виховної роботи.

3.18. Вимагати від керівництва:

  створення необхідних умов для виховання й правильного розвитку дітей,

  забезпечення груп обладнанням, меблями, інвентарем, технічних засобів навчання.

3.19. На час відсутності завідувача дошкільного навчального закладу виконувати його обов’язки.

3.20. Залучати батьків, вихователів, спеціалістів, медичний персонал до рішень проблем з питань навчання, виховання та корекції розвитку дітей.

3.21. Одержувати заохочення та винагороди за старанне й зразкове виконання своїх службових обов’язків.

3.22. Входити в об’єднання професійних спілок та бути членом інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена чинним законодавством України.

3.23. На захист професійної честі та власної гідності.

3.24. На інші права, що не суперечать законодавству України.

3.25. Працювати за сумісництвом.

 

 

                                      ІV. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

У встановленому законодавством України порядку
вихователь-методист несе відповідальність:

4.1.   За виконання посадових обов’язків, передбачених дійсною посадовою інструкцією згідно із чинним законодавством.

4.2.   Дисциплінарну – в порядку, визначеному трудовим законодавством:

  за невиконання або неналежне виконання без поважних причин статуту та Правил внутрішнього трудового розпорядку, законних розпоряджень завідувача дошкільного навчального закладу та інших локальних нормативних актів, посадових обов’язків, встановлених посадовою інструкцією, в тому числі невиконання наданих прав;

  реалізацію освітніх програм з низькою якістю та в неповному обсязі;

  неякісну підготовку дошкільного навчального закладу до навчального року та літньої оздоровлювальної кампанії;

  за невиконання, порушення цієї посадової інструкції;

  за грубе порушення трудових обов’язків, як вид дисциплінарного покарання, – звільнення із займаної посади.

4.3.   За дотримання техніки безпеки, пожежної безпеки, охорони праці, санітарних норм і правил, виконання правил внутрішнього трудового розпорядку.

4.4.   За здійснення методичного керівництва навчально-виховної діяльності педагогічного колективу.

4.5.   За розробку річного плану навчально-виховної роботи.

4.6.   За забезпечення і контроль виконання програми виховання й навчання дітей в усіх вікових групах.

4.7.   За роботу та якісне оформлення методичного кабінету.

4.8.   За підготовку та якісне проведення всіх навчально-виховних заходів.

4.9.   За своєчасне проведення консультацій для вихователів з питань навчально-виховної роботи, надання їм методичної допомоги.

4.10. За здійсненням контролю за профілактичною роботою вихователів щодо попередження дитячого травматизму.

 

 

                                     V. ПОВИНЕН ЗНАТИ

5.1.   Обсяг знань з педагогічної освіти зі спеціальностей “Педагогіка і психологія (дошкільна)”, “Виховання у дошкільному закладі”.

5.2.   Дошкільну педагогіку, дитячу психологію, вікову фізіологію, санітарію та гігієну, правила охорони життя й зміцнення здоров’я дітей.

5.3.   Зміст виховання та навчання дошкільників; методи, форми, засоби здійснення навчально-виховного процесу, організації спілкування, ігор, художньо-ігрової творчості, занять, праці дітей, відповідні програмно-методичні матеріали та документи.

5.4.   Досвід провідних педагогів.

5.5.   Індивідуальні характеристики вихованців; соціальні, культурні, інші умови педагогічного процесу.

5.6.   Організацію управління.

5.7.   Державну мову.

 

 

VІ. Кваліфікаційні вимоги

6.1.   Вихователь-методист повинен мати повну вищу педагогічну освіту, бути професійно-компетентним, забезпечувати нормативні рівні й стандарти виховання та навчання дітей дошкільного віку, методичної роботи, відповідати загальним етичним та культурним вимогам до педагогічних працівників.

6.2.   Вихователь-методист ІІ категорії повинен мати повну вищу педагогічну освіту зі спеціальності “Педагогіка і психологія (дошкільна)”, виявляти достатній професіоналізм, використовувати сучасні форми, методи виховання й навчання дітей, досягати вагомої результативності у педагогічній діяльності, відзначатися загальною культурою, моральними якостями, що служать прикладом для наслідування. Стаж педагогічної роботи – не менше 3-х років.

6.3.   Вихователь-методист І категорії повинен мати повну вищу педагогічну освіту зі спеціальності “Педагогіка і психологія (дошкільна)”, виявляти ґрунтовну професійну компетентність, добре володіти ефективними формами, методами виховання й навчання дітей, досягати значної результативності та якості педагогічної, методичної праці, відзначатися загальною культурою, моральними якостями, що служать прикладом для наслідування. Стаж педагогічної роботи – не менше 5-ти років.

6.4.   Вихователь-методист вищої категорії повинен мати повну вищу педагогічну освіту зі спеціальності “Педагогіка і психологія (дошкільна)”, виявляти високий рівень професіоналізму, ініціативи, творчості, досконало володіти ефективними формами, методами виховання й навчання дітей, забезпечувати високу результативність, якість своєї праці, відзначатися загальною культурою, моральними якостями, що служать прикладом для наслідування. Стаж педагогічної роботи – не менше 8-ми років.

 

 

VІІ. Взаємовідносини та (зв’язки за посадою)

Вихователь-методист:

7.1.   Працює в режимі нормованого робочого дня за графіком: ст. навантаження – 7,2 години; на тиждень 36 годин.

7.2.   Зобов’язаний вчасно повідомляти адміністрацію дошкільного навчального закладу про свою хворобу або іншу причину неявки на роботу.

7.3.   Може змінювати графік роботи лише за погодженням з адміністрацією дошкільного навчального закладу.

7.4.   Взаємодіє із спеціалістами психолого-медико-педагогічної консультації; батьками вихованців або особами, які їх замінюють; завучем та вчителями початкових класів загальноосвітніми навчальними закладами за територіальним місцем знаходження.

7.5.   Отримує від адміністрації дошкільного навчального закладу матеріали нормативно-правового та організаційно-методичного характеру, знайомиться під підпис з відповідними документами.

7.6.   Систематично обмінюється інформацією з питань, що входять в його компетенцію, з адміністрацією, педагогічними працівниками дошкільного навчального закладу.

7.7.   Терміново інформує завідувача дошкільного навчального закладу та відповідні служби про всі нещасні випадки, пов’язані з життям та здоров’ям дітей, бере участь у розслідуванні.

 

 

 

 

 

Тарифна відпустка

вихователя-методиста дошкільного навчального закладу – 42 календарних дні.

 

Графік роботи: з 7.30 до 14.42.

 

Каталог детсадов Украины

Детский сад

Новопокровка