Посадова інструкція вихователя - методиста

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

 

вихователя - методиста

Новопокровського ДНЗ (ясла-садок) «Колобок»

 

 

І. Загальні положення

1. Посадову інструкцію розроблено на основі тарифно-кваліфікаційної характеристики вихователя-методиста дошкільного навчального закладу та Законами України: “Про освіту”, “Про дошкільну освіту”, Положенням про дошкільний навчальний заклад(із змінами), затвердженим Постановою КМ України від 12.03.2003 р. № 305, статутом, Правилами внутрішнього трудового розпорядку та іншими нормативно-правовими актами. Під час розробки інструкції враховано рекомендації щодо організації служби охорони праці в дошкільних навчальних закладах.

1.1.   На посаду вихователя-методиста дошкільного навчального закладу призначається особа, яка має відповідну повну вищу педагогічну освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра, а також стан здоров’я якої дозволяє виконувати професійні обов’язки, стаж педагогічної роботи у сфері дошкільної освіти не менше як 3 роки.

1.2.   Вихователь-методист дошкільного навчального закладу призначається наказом.

1.3.   Вихователь-методист підпорядковується завідувачу дошкільного навчального закладу або особі, яка його замінює.

1.4.   У своїй діяльності керується:

  Конституцією України;

  указами Президента України, рішеннями Уряду України;

  Законами України “Про дошкільну освіту”, “Про мови”, “Про охорону праці”, “Про пожежну безпеку”, “Про охорону здоров’я”, “Про дорожній рух”;

  Державною національною програмою “Освіта” (“Україна ХХІ століття”);

  Конвенцією про права дитини;

  Положенням про дошкільний навчальний заклад;

  Національною доктриною розвитку освіти;

  Правилами внутрішнього трудового розпорядку;

  Колективним договором між адміністрацією та профспілковим комітетом дошкільного навчального закладу;

  правилами та нормами з охорони праці, техніки безпеки, протипожежної охорони;

  методичними, нормативними та іншими керівними матеріалами, які регламентують науково-методичну діяльність дошкільного навчального закладу.

1.5.   Вихователь-методист працює за графіком роботи, затвердженим завідувачем дошкільного навчального закладу.

1.6.   Замінює тимчасово відсутнього завідувача, вихователя на основі годинної оплати та по тарифікації (залежно від терміну заміни, за погодженням з адміністрацією за додаткову оплату згідно з чинним законодавством).

 

 

ІІ. Завдання та обов’язки

Вихователь-методист дошкільного навчального закладу:

2.1.   Здійснює методичне забезпечення навчально-виховного процесу дошкільного навчального закладу.

2.2.   Досконало знає зміст і методику освітньо-виховної роботи, форми та методи її контролю, дошкільну педагогіку, психологію, основи гігієни; правила охорони життя й здоров’я дітей.

2.3.   Підпорядковується завідувачу дошкільного навчального закладу.

2.4.   Бере участь у розробленні розділу з охорони праці Колективного договору (угоди).

2.5.   Заміщує завідувача дошкільного навчального закладу в разі відсутності: відпустка, довготривала хвороба; виконує обов’язки завідувача під час короткотривалої відсутності (нарада, від’їзд та ін.).

2.6.   Здійснює методичне керівництво навчально-виховною роботою дошкільного навчального закладу.

2.7.   Веде необхідну педагогічну документацію, плани, книгу аналізу навчально-виховної роботи.

2.8.   Вивчає, узагальнює й розповсюджує передовий педагогічний досвід, готує необхідний матеріал для розгляду на педагогічній раді.

2.9.   Організовує роботу методичної ради в дошкільному навчальному закладі з метою надання практичної допомоги вихователям та спеціалістам в підготовці й проведенні навчально-виховної роботи з дітьми.

2.10. Здійснює підбір педагогічних посібників та іграшок відповідно до віку дітей.

2.11. Забезпечує наступність в роботі вихователів і спеціалістів різних вікових груп, а також дошкільного навчального закладу й школи.

2.12. Забезпечує інформаційно-педагогічний матеріал в дошкільному навчальному закладі.

2.13. Організовує роботу з пропаганди педагогічних знань серед батьків.

2.14. Контролює дотримання працівниками посадових інструкцій у частині забезпечення охорони праці. Відповідає за правильне та своєчасне розслідування нещасних випадків з учасниками навчально-виховного процесу, аналізує обставини нещасних випадків.

2.15. Готує атестаційні матеріали й відповідає за проведення атестації.

2.16. Особливий контроль веде за роботою з вузькими спеціалістами: музичним керівником.

2.17. Вихователь-методист несе відповідальність за виконання обов’язків, передбачених даною інструкцією.

2.18. Здійснює методичне керівництво виховною, освітньою діяльністю педагогічного колективу дошкільного навчального закладу. Забезпечує умови для ефективного педагогічного процесу, фізичного та психічного розвитку дітей. Сприяє реалізації диференційованого підходу до вихованців, виявленню їхніх індивідуальних особливостей, задатків, обдарувань, розкриттю здібностей, талантів.

2.19. Бере участь у визначенні змісту роботи педагогічної ради. Допомагає створенню сприятливого клімату в педагогічному колективі. Постійно підвищує професійний рівень, педагогічну, методичну майстерність, загальну культуру.

2.20. Організовує роботу методичного кабінету (вивчає, узагальнює передовий досвід, комплектує кабінет програмами, посібниками, наочністю).

2.21. Проводить консультації для вихователів з метою покращення педагогічного процесу.

2.22. Вносить на розгляд педради актуальні питання виховання дітей, забезпечує підготовку матеріалів, слідкує за виконанням прийнятих рішень.

2.23. Складає план роботи дошкільного навчального закладу згідно зі встановленим порядком.

2.24. Розробляє положення різноманітних конкурсів, виставок, звітів.

2.25. Вільно володіє державною мовою.

2.26. Бере участь у роботі методичних об’єднань району.

2.27. Дотримується вимог з охорони праці, протипожежної безпеки, санітарії й гігієни; веде пропаганду цих знань серед педагогів та дітей.

2.28. Дбає про особисту безпеку й здоров’я, а також про безпеку й здоров’я оточуючих людей в процесі виконання будь-яких робіт чи під час перебування на території закладу.

2.29. Знає і виконує вимоги нормативно-правових актів з охорони праці, правил поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, користується засобами колективного та індивідуального захисту.

2.30. Проходить у встановленому порядку періодичні медичні огляди.

2.31. Один раз на три роки організовує навчання й перевірку знань педагогічних працівників дошкільного навчального закладу з охорони праці, входить до складу комісії з перевірки знань.

2.32. Проводить інструктажі з охорони праці з педагогічним персоналом.

2.33. Виконує розпорядження, накази вищих органів управління освіти та методичних служб.

2.34. Звітує на зборах трудового колективу про стан методичної роботи в дошкільному навчальному закладі.

2.35. Проводить профілактичну роботу із попередження травматизму та зниження захворюваності вихованців.

2.36. Щороку звітує про свою діяльність на загальних зборах (конференціях) колективу дошкільного навчального закладу та батьків або осіб, які їх замінюють.

2.37. Виконує доручену йому роботу сам і не передоручає її виконання іншим особам, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством.

2.38. Забезпечує наступність навчально-виховного процесу дошкільного навчального закладу та початкової школи.

2.39. Організовує профілактичну роботу з питань безпеки життєдіяльності з вихователями під час проведення занять, відвідування груп.

2.40. Забезпечує роботу щодо розробки й періодичного перегляду (один раз на п’ять років) інструкцій з охорони праці для педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів та інструкцій з безпеки діяльності для вихованців.

2.41. Забезпечує розробку інструкцій з охорони праці для професій або видів робіт з підвищеною небезпекою, які переглядаються один раз на три роки відповідно до ДНАОП 0.00-4.15-98 “Положення про розробку інструкцій з охорони праці”.

2.42. Проводить навчання та інструктажі з охорони праці з педагогічним персоналом.

2.43. Контролює дотримання педагогічними працівниками посадових інструкцій у частині забезпечення охорони праці.

2.44. Відповідає за правильне та своєчасне розслідування нещасних випадків з учасниками навчально-виховного процесу, аналізує обставини нещасних випадків.

                       

                           ІІІ. ПРАВА

Вихователь-методист має право:

3.1.   На рівність у трудових правах незалежно від національності, соціального походження, віросповідання, політичних переконань.

3.2.   На отримання роботи згідно із документом про освіту.

3.3.   На звільнення з роботи за власною ініціативою згідно із чинним трудовим законодавством.

3.4.   На отримання відповідної зарплати за працю з доплатами й надбавками згідно із чинним законодавством.

3.5.   На матеріальне забезпечення у випадку хвороби, повної або часткової втрати працездатності, у старості.

3.6.   На матеріальну допомогу й винагороду згідно із чинним законодавством та Статутом дошкільного навчального закладу.

3.7.   На звертання до суду для захисту своїх трудових прав.

3.8.   На щорічну оплачувану відпустку згідно із графіком.

3.9.   На відпустку без збереження заробітної плати 14-ти календарних днів згідно з Законом України “Про відпустки”.

3.10. На вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи з дітьми.

3.11. На участь у роботі органів самоврядування закладу.

3.12. На підвищення фахового рівня шляхом проходження чергової курсової підготовки (один раз на п’ять років), участь у методичних об’єднаннях району, міста.

3.13. На підвищення кваліфікаційного рівня шляхом атестації відповідно до освітнього рівня, фахової майстерності згідно з Положенням про атестацію педагогічних кадрів.

3.14. На проведення, у встановленому порядку, науково-дослідної, експериментальної, пошукової діяльності.

3.15. На пропозиції щодо поліпшення організації навчально-виховної та корекційно-відновлювальної роботи з дітьми.

3.16. Звертатися за консультацією до методичної та психологічної служб району.

3.17. Вимагати від вихователів та спеціалістів виконання програми й заходів, передбачених річним планом навчально-виховної роботи.

3.18. Вимагати від керівництва:

  створення необхідних умов для виховання й правильного розвитку дітей,

  забезпечення груп обладнанням, меблями, інвентарем, технічних засобів навчання.

3.19. На час відсутності завідувача дошкільного навчального закладу виконувати його обов’язки.

3.20. Залучати батьків, вихователів, спеціалістів, медичний персонал до рішень проблем з питань навчання, виховання та корекції розвитку дітей.

3.21. Одержувати заохочення та винагороди за старанне й зразкове виконання своїх службових обов’язків.

3.22. Входити в об’єднання професійних спілок та бути членом інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена чинним законодавством України.

3.23. На захист професійної честі та власної гідності.

3.24. На інші права, що не суперечать законодавству України.

3.25. Працювати за сумісництвом.

 

 

                                      ІV. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

У встановленому законодавством України порядку
вихователь-методист несе відповідальність:

4.1.   За виконання посадових обов’язків, передбачених дійсною посадовою інструкцією згідно із чинним законодавством.

4.2.   Дисциплінарну – в порядку, визначеному трудовим законодавством:

  за невиконання або неналежне виконання без поважних причин статуту та Правил внутрішнього трудового розпорядку, законних розпоряджень завідувача дошкільного навчального закладу та інших локальних нормативних актів, посадових обов’язків, встановлених посадовою інструкцією, в тому числі невиконання наданих прав;

  реалізацію освітніх програм з низькою якістю та в неповному обсязі;

  неякісну підготовку дошкільного навчального закладу до навчального року та літньої оздоровлювальної кампанії;

  за невиконання, порушення цієї посадової інструкції;

  за грубе порушення трудових обов’язків, як вид дисциплінарного покарання, – звільнення із займаної посади.

4.3.   За дотримання техніки безпеки, пожежної безпеки, охорони праці, санітарних норм і правил, виконання правил внутрішнього трудового розпорядку.

4.4.   За здійснення методичного керівництва навчально-виховної діяльності педагогічного колективу.

4.5.   За розробку річного плану навчально-виховної роботи.

4.6.   За забезпечення і контроль виконання програми виховання й навчання дітей в усіх вікових групах.

4.7.   За роботу та якісне оформлення методичного кабінету.

4.8.   За підготовку та якісне проведення всіх навчально-виховних заходів.

4.9.   За своєчасне проведення консультацій для вихователів з питань навчально-виховної роботи, надання їм методичної допомоги.

4.10. За здійсненням контролю за профілактичною роботою вихователів щодо попередження дитячого травматизму.

 

 

                                     V. ПОВИНЕН ЗНАТИ

5.1.   Обсяг знань з педагогічної освіти зі спеціальностей “Педагогіка і психологія (дошкільна)”, “Виховання у дошкільному закладі”.

5.2.   Дошкільну педагогіку, дитячу психологію, вікову фізіологію, санітарію та гігієну, правила охорони життя й зміцнення здоров’я дітей.

5.3.   Зміст виховання та навчання дошкільників; методи, форми, засоби здійснення навчально-виховного процесу, організації спілкування, ігор, художньо-ігрової творчості, занять, праці дітей, відповідні програмно-методичні матеріали та документи.

5.4.   Досвід провідних педагогів.

5.5.   Індивідуальні характеристики вихованців; соціальні, культурні, інші умови педагогічного процесу.

5.6.   Організацію управління.

5.7.   Державну мову.

 

 

VІ. Кваліфікаційні вимоги

6.1.   Вихователь-методист повинен мати повну вищу педагогічну освіту, бути професійно-компетентним, забезпечувати нормативні рівні й стандарти виховання та навчання дітей дошкільного віку, методичної роботи, відповідати загальним етичним та культурним вимогам до педагогічних працівників.

6.2.   Вихователь-методист ІІ категорії повинен мати повну вищу педагогічну освіту зі спеціальності “Педагогіка і психологія (дошкільна)”, виявляти достатній професіоналізм, використовувати сучасні форми, методи виховання й навчання дітей, досягати вагомої результативності у педагогічній діяльності, відзначатися загальною культурою, моральними якостями, що служать прикладом для наслідування. Стаж педагогічної роботи – не менше 3-х років.

6.3.   Вихователь-методист І категорії повинен мати повну вищу педагогічну освіту зі спеціальності “Педагогіка і психологія (дошкільна)”, виявляти ґрунтовну професійну компетентність, добре володіти ефективними формами, методами виховання й навчання дітей, досягати значної результативності та якості педагогічної, методичної праці, відзначатися загальною культурою, моральними якостями, що служать прикладом для наслідування. Стаж педагогічної роботи – не менше 5-ти років.

6.4.   Вихователь-методист вищої категорії повинен мати повну вищу педагогічну освіту зі спеціальності “Педагогіка і психологія (дошкільна)”, виявляти високий рівень професіоналізму, ініціативи, творчості, досконало володіти ефективними формами, методами виховання й навчання дітей, забезпечувати високу результативність, якість своєї праці, відзначатися загальною культурою, моральними якостями, що служать прикладом для наслідування. Стаж педагогічної роботи – не менше 8-ми років.

 

 

VІІ. Взаємовідносини та (зв’язки за посадою)

Вихователь-методист:

7.1.   Працює в режимі нормованого робочого дня за графіком: ст. навантаження – 7,2 години; на тиждень 36 годин.

7.2.   Зобов’язаний вчасно повідомляти адміністрацію дошкільного навчального закладу про свою хворобу або іншу причину неявки на роботу.

7.3.   Може змінювати графік роботи лише за погодженням з адміністрацією дошкільного навчального закладу.

7.4.   Взаємодіє із спеціалістами психолого-медико-педагогічної консультації; батьками вихованців або особами, які їх замінюють; завучем та вчителями початкових класів загальноосвітніми навчальними закладами за територіальним місцем знаходження.

7.5.   Отримує від адміністрації дошкільного навчального закладу матеріали нормативно-правового та організаційно-методичного характеру, знайомиться під підпис з відповідними документами.

7.6.   Систематично обмінюється інформацією з питань, що входять в його компетенцію, з адміністрацією, педагогічними працівниками дошкільного навчального закладу.

7.7.   Терміново інформує завідувача дошкільного навчального закладу та відповідні служби про всі нещасні випадки, пов’язані з життям та здоров’ям дітей, бере участь у розслідуванні.

 

 

 

 

 

Тарифна відпустка

вихователя-методиста дошкільного навчального закладу – 42 календарних дні.

 

Графік роботи: з 7.30 до 14.42.

 

Каталог детсадов Украины

Детский сад

Новопокровка