ЗАТВЕРДЖЕНО

Новопокровський ЗДО (ясла - садок)

наказ від 29.03.2021р. №19

 
 
 Команда психолого – педагогічного супроводу дитини Олійник Катерини.

 

  1. Вихователь  - методист Борець Т.В.

  2. Практичний психолог  - Проскурніна Г.О.

  3. Вихователь –Серікова Л.О.

  4. Асистент вихователя  - Должикова Н.Ф.

  5. Батьки дитини – Олійник Ірина Олександрівна

ЗАТВЕРДЖЕНО

Новопокровський ДНЗ

наказ від 02.01.2019р. №15

 

 

 


 

Команда психолого – педагогічного супроводу дитини Грабар Поліни.

 

1.     Вихователь  - методист Борець Т.В.

2.     Практичний психолог  - Проскурніна Г.О.

3.     Вихователі–Смик Л.і.,Максименко Ю.С.

4.     Асистент вихователя  - Кадук Н.П.

      5.     Батьки дитини – Грабар Ольга Андріївна

 

                                                                   ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                              Новопокровський ДНЗ

протокол засідання педагогічної ради

№1 від 29.08.2019

 

 

ПРИMIPHE ПОЛОЖЕННЯ
про команду психолого-педагогічного супроводу дитини
з особливими освітніми потребами в
Новопокровському ДНЗ

(ясла - садок) «Колобок» Новопокровської селищної ради

Чугуївського району Харківської області

 

І. Загальні положення

1. Це Положення визначає основні принципи, завдання та функції, а також порядок організації діяльності команди психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами (далі - Команда супроводу), які здобувають освіту в умовах інклюзивного навчання Новопокровському ДНЗ (ясла - садку) «Колобок».

2. У цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні:

·         індивідуальна  програма розвитку дитини на навчальний рік

·         індивідуальний освітній план - документ (частина ІПP), що визначає послідовність, форму і темп засвоєння дитиною з ООП у закладі дошкільної освіти компонентів освітньої програми з метою реалізації її індивідуальної освітньої траєкторії.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених в Законі України “Про освіту”.

3. Персональний склад Команди супроводу затверджується наказом керівника закладу освіти, в якому здобувають освіту діти з ООП.

4. Команда супроводу дитини з ООП співпрацює з ІРЦ з питань надання корекційно-розвиткових послуг та методичного забезпечення її діяльності.

 

ІІ. Склад учасників Команди супроводу

1. Склад Команди супроводу визначається з урахуванням освітніх потреб дитини з ООП.

2. До складу Команди супроводу дитини з ООП входять:

У закладі дошкільної освіти:

·         постійні учасники: завідувач або вихователь-методист, вихователь, асистент вихователя, практичний психолог, медична сестра та батьки дитини з ООП тощо;

·         залучені фахівці: медичний працівник закладу освіти, асистент дитини, спеціалісти системи соціального захисту населення, служби у справах дітей тощо.

ІІІ. Принципи діяльності Команди супроводу

 

1. Основними принципами діяльності Команци супроводу є:

·         повага до індивідуальних особливостей дитини з ООП;

·         дотримання інтересів дитини з OOH, недопущення дискримінації та порушення її прав;

·         командний підхід;

·         активна співпраця з батьками дитини з ООП, залучення їх до освітнього

·         процесу та розробки IПP;

·         конфіденційність та дотримання етичних принципів;

·         міжвідомча співпраця.

IV. Завдання Команди супроводу

 

1. Команда супроводу виконує наступні завдання:

·         збір інформації про особливості розвитку дитини, її інтереси, труднощі, освітні потреби на етапах створення, реалізації та моніторингу виконання ІПP;

·         визначення напрямів психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг, що можуть бути надані в межах закладу освіти на підставі висновку ІРЦ, та забезпечення надання цих послуг;

·         розроблення ІПР для кожної дитини з ООП та моніторинг її виконання з метою коригування та визначення динаміки розвитку дитини;

·         надання методичної підтримки педагогічним працівникам закладу освіти з організації інклюзивного навчання;

·         створення належних умов для інтеграції дітей з ООП в освітнє середовище;

·         проведення консультативної роботи з батьками дітей з ООП щодо особливостей їх розвитку, навчання та виховання;

·         проведення інформаційно-просвітницької роботи у закладі освіти серед педагогічних працівників; батьків і дітей з метою недопущення дискримінації та порушення прав дитини; формування дружнього та неупередженого ставлення до дітей з ООП.

V. Основні функції учасників Команди супроводу

Адміністрація закладу освіти (завідувач ДНЗ або вихователь-методист):

·         формування складу Команди супроводу;

·         призначення відповідальної особи щодо координації розроблення ІПР;

·         організація роботи Команди супроводу;

·         контроль за виконанням висновку ІРЦ;

·         залучення фахівців (в тому числі фахівців ІРЦ) для надання психолого-

·         педагогічних та корекційно-розвиткових послуг дітям з ООП;

·         контроль за виконанням завдань учасниками Команди супроводу своїх функцій;

·         розроблення спільно з іншими учасниками Команди супроводу індивідуального навчального плану дитини з ООП;

·         залучення батьків дитини з ООП до розроблення і погодження ІПР;

·         оцінка діяльності педагогічних працівників, залучених до реалізації ІПР;

·         моніторинг виконання ІПР.

Практичний психолог:

·         вивчення та моніторинг психічного розвитку дитини з ООП;

·         психологічний супровід дитини з ООП;

·         надання корекційно-розвиткових послуг дитині з ООП згідно з IПP¹;

·         надання рекомендацій, консультацій та методичної допомоги педагогічним працівникам закладу освіти у роботі з дитиною з ООП;

·         консультативна робота з батьками дитини з ООП;

·         просвітницька робота щодо формування психологічної готовності в учасників освітнього процесу до взаємодії в інклюзивному середовищі.

¹Проведення корекційно-розвиткових занять практичним психологом здійснюється відповідно до чинного законодавства.

Вихователь:

·         забезпечення освітнього процесу дитини з ООП з урахуванням особливостей її розвитку та ІПP;

·         підготовка інформації для учасників засідання Команди супроводу про особливості навчально-пізнавальної діяльності дитини з ООП, її сильні сторони та потреби; результати виконання дитиною освітнього плану;

·         розробка індивідуального освітнього плану в закладі;

·         визначення спільно з іншими педагогічними працівниками рівня Досягнення кінцевих цілей навчання; передбачених ІПP;

·         створення належного мікроклімату в колективі;

·         надання інформації батькам про стан засвоєння освітнього плану дитиною з ООП.

 

Асистент вихователя:

·         спостереження за дитиною з метою вивчення її індивідуальних особливостей, схильностей, інтересів та потреб;

·         участь в організації освітнього процесу дитини з ООП;

·         участь у розробці ІПP;

·         участь у підготовці ііндивідуального освітнього плану;

·         адаптація освітнього середовища; навчальних матеріалів відповідно до потенційних можливостей та з урахуванням індивідуальних особливостей розвитку дитини з ООП;

·         оцінка спільно з вихователем рівня досягнення кінцевих цілей навчання, передбачених ІПР;

·         підготовка інформації для учасників засідання Команди супроводу за результатами спостереження за дитиною щодо її індивідуальних особливостей, інтересів та потреб;

·         надання інформації батькам, педагогічним працівникам щодо особливостей розвитку дитини з ООП.

Батьки дитини з ООП:

·         доведення інформації про дитину (стиль, спосіб навчання, успіхи, труднощі у виконанні домашніх завдань);

·         прийняття участі у роботі Команди супроводу, в тому числі залучення до складання ІПP;

·         створення умов для навчання, виховання та розвитку дитини.

Медичний працівник закладу освіти:

·         інформування учасників Команди супроводу про стан здоров’я дитини та її психофізичні особливості;

·         за необхідністю, здійснює збір додаткової інформації від батьків, закладу охорони здоров’я щодо стану здоров’я дитини.

VI. Організація роботи Команди супроводу

1. Загальне керівництво Командою супроводу дітей з ООП покладається на завідувача або вихователя-методиста, який несе відповідальність за виконання покладених на Команду завдань та розподіл функцій між її учасниками.

2. Робота Команди супроводу здійснюється в межах основного робочого часу працівників.

3. Однією з організаційних форм діяльності Команди супроводу є засідання її учасників, яке проводиться не менше трьох разів протягом. навчального року.

За потреби скликаються позачергові засідання. Ініціювати позачергове засідання Команди супроводу може будь-хто з її учасників.

4. Головою засідання Команди супроводу є завідувач або  вихователь-методист в закладу.

5. Рішення засідання Команди супроводу приймаються за результатами колегіального обговорення інформації кожного її учасника відкритим голосуванням (за умови присутності на засіданні не менше 2/3 від загального складу).

6. Рішення засідання Команди супроводу оформляється протоколом, який веде секретар засідання. Протокол засідання підписується головою, секретарем та всіма учасниками засідання.

7. Секретар призначається із числа складу постійних учасників Команди супроводу.

VII. Організація надання психолога-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг дитині з особливими освітніми потребами

 

1. Відповідно до висновку ІРЦ, індивідуальної програми реабілітації дитини з інвалідністю (за наявності), результатів понятого-педагогічного вивчення дитини Команда супроводу складає індивідуальну програму розвитку дитини з ООП впродовж 2-х тижнів з моменту початку освітнього процесу.

ІПР погоджується батьками та затверджується керівником закладу освіти.

2. Команда супроводу переглядає ІПР з метою її коригування та визначення прогресу розвитку дитини у закладі дошкільної освіти - тричі на навчальний рік (у разі потреби частіше).

3. Відповідно до особливостей розвитку дитини з ООП Команда супроводу розробляє  індивідуальний освітній план .

4. Команда супроводу визначає способи адаптації (у разі необхідності модифікації) освітнього середовища, навчальних матеріалів відповідно до потенційних можливостей та з урахуванням індивідуальних особливостей розвитку дитини з ООП.

5. Надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг здійснюється шляхом проведення індивідуальних і групових занять.

6. У разі виникнення труднощів у реалізації ІПР, Команда супроводу звертається до фахівців ІРЦ щодо надання методичної допомоги.

7. Команда супроводу формує та узгоджує з батьками розклад корекційно-розвиткових занять дитини з ООП.

 

8. Корекційно-розвиткові заняття згідно з ІПР проводяться педагогічними працівниками закладу або залученими фахівцями ІРЦ, інших установ/закладів, фізичними особами, які мають право здійснювати освітню діяльність у сфері освіти.

Каталог детсадов Украины

Детский сад

Новопокровка