Навчальний процес в ДНЗ

Організація освітнього процесу в ЗДО у 2021/2022 навчальному році буде здійснюватися відповідно до власної концепції за пріоритетними напрямками:  художньо – естетичний розвиток дітей дошкільного віку, соціально-моральний розвиток особистості та буде спрямована на реалізацію таких завдань:

-          Формування в дітей ціннісного ставлення до здоров’я засобами здоров’язбережувальних технологій,оптимізувати рухову активність дошкільників за допомогою нетрадиційного фізкультурного обладнання, розвивати фізичні якості дошкільників за допомогою елементів спортивних ігор.

-          Розвивати художньо-графічні навички дітей старшого дошкільного віку під час самостійної художньої діяльності.Впровадити в освітній процес інтерактивні методи ознайомлення старших дошкільників із живописом

-          Розвивати творчі здібності дітей дошкільного віку за допомогою нетрадиційних технік малювання

-          Розвивати морально-етичні якості дошкільників засобами художньої літератури

-          Оптимізувати соціально-моральний розвиток старших дошкільників за допомогою системи соціоігрових проєктів

 

-          Формувати в дошкільників навички соціальної взаємодії під час творчих ігор

Розподіл групових фронтальних занять на тиждень

у 2021/2022 навчальному році у групах з 10.5 годинним перебуванням

(5-денний робочий тиждень) за програмою розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля», рекомендованої Міністерством освіти і науки, України листом від 23. 05.2017 року №1/11- -4988

 Орієнтовні
види діяльності

за освітніми лініями

Орієнтовна кількість занять на тиждень

 за віковими групами

перша
молодша
 (від 2 до 3  років)

друга
молодша
 (від 3  до 4  років)

середня
 (від 4  до 5 років)

Старша (від 5 до 6(7) років

 

Ознайомлення із соціумом       

1

2

2

3

Ознайомлення з природним довкіллям         

1

1

1

2

Художньо-продуктивна діяльність (музична, образотворча, театральна тощо) **

4

4

5**

5

Сенсорний розвиток 

2

-

-

-

Логіко-математичний розвиток   

-

1

1

2

Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування **

2**

3**

3

3

Здоровя та фізичний розвиток*

2

3

3

3

Загальна кількість занять

на тиждень

10

11

12

15

Додаткові освітні послуги на вибір батьків

      -

        3

       4

        5

 

Максимальна кількість занять на тиждень

10

14

16

20

Максимально допустиме навчальне навантаження на тиждень  на   дитину  (в  астрономічних  годинах) **

1,4

3,5

5,3

8,3

*- фізичне виховання проводиться щоденно, протягом дня: 1 заняття проводиться в час за вибором вихователя на свіжому повітрі, 2 заняття – у приміщенні, 1 раз на тиждень – пішохідний перехід.

** - 1 заняття на тиждень з художньої літератури буде проведено за рахунок кількості таких занять: художньо-продуктивної діяльності у середній  групі, розвитку мовлення у І та ІІ молодший групах.

 

 

 

 

 

 

З метою підвищення якості освітнього процесу у 2020/2021 навчальному році в ДНЗ використовуються інноваційні педагогічні технології, а саме.

 

 

Назва групи (вікова група)

Інноваційна технологія

Автор(и) технології

Група раннього віку «Карапузи»

Шитєєва Л.І.

Сенсорне виховання дітей раннього віку у педагогічній спадщині Марії Монтессорі

Педагогіка М. Монтессорі ("Будинок вільної дитини”)
Автор – Монтессорі М. 

Група раннього віку «Ромашка»

Серікова Л.О.

Сенсорне виховання дітей раннього віку у педагогічній спадщині Марії Монтессорі

Педагогіка М. Монтессорі ("Будинок вільної дитини”)
Автор – Монтессорі М. 

ІІ молодша група «Капітошка»

Торохтій З.В.

Древаль О.М.

 

 

Пісочна терапія «Сендплей»

Використання в освітньому процесі артбуків, лейпбуків, кругів «Луллія»

"Чудеса на піску" (Т.М.Грабенко, Т.Д.Зінкевич-Євстигнєєва)

Раймонд Луллий.

багатофункціональна складна папка для дидактичного матеріала

Середня група «Бджілка»

Вихователі МаксименкоЮ.С.

Смик Л.І.

 

"Казкові лабіринти гри" (В.Воскобович)

 

 

Впровадження в практику ідей національно – патріотичного виховання. Інтерактивні технології

Інноваційна технологія "Казкові лабіринти гри" (В.Воскобович)

 

 

Спадщина Софії Русової ("Український дитячий садок”).
Автор – Русова С. 

Середня група «Веселка»

Вихователі

АпанасенкоМ.О.

 

Головач М.Ю.

Артпедагогіка  як засіб розвитку творчих здібностей у дітей переддошкільного віку

 

Методика формування соціальної  спрямованості в умовах сільського ДНЗ

Т.Б.Паршина

Використання арттерапевтичних засобів в роботі з дошкільнятами

 

Інноваційна технологія "Казкові лабіринти гри" (В.Воскобович)

 

Старша група «Сонечко»

Вихователі Максименко Л.А.

Пузікова Н.М.

Навчання дітей  розповідання за модуль - схемами

О.Білан, К.Крутій Методика навчання дітей  розповідання за модуль - схемами

Музичний керівник

Музична педагогіка Карла Орфа.

Музична педагогіка Карла Орфа.

 

 

Очікувані результати навчання здобувачів освіти

Очікуваними результатами освітнього процесу є набуття компетентностей, що визначені за усіма освітніми лініями Базового компонента та комплексними і парціальними програмами, за якими здійснюється освітній процес.

Набуття різних видів компетентностей дитиною дошкільного віку відбувається в різних видах діяльності (ігровій – провідній для дітей дошкільного віку); руховій; природничій; предметній; образотворчій; музичній; театральній; літературній; сенсорно-пізнавальній; мовленнєвій; трудовій і вимагає практичного засвоєння дитиною системи елементарних знань про себе та довкілля, моральних цінностей, уміння доречно застосовувати набуту інформацію. На кінець навчального року формується модель випускника кожної групи.

Рівень сформованості компетентностей різних вікових груп з’ясовується у процесі здійснення моніторингу рівня засвоєння програмового матеріалу дітьми раннього та дошкільного віку, отримання антропометричних даних та встановлення рівня нервово-психічного розвитку дітей раннього віку в процесі спостереження за життєдіяльністю дітей.

За результатами здійснення моніторингових процедур педагоги планують корекційну діяльність з дітьми раннього та дошкільного віку, а також індивідуальну роботу.

 ДНЗ здійснює планування методичної роботи також з урахуванням цих результатів.

 

Форми організації освітнього процесу

 

Відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту» освітня програма ЗДО визначає мету, завдання освітнього процесу на навчальний рік, а також форми його організації.

                            Термін навчання. Навчальний рік у Новопокровському дошкільному навчальному закладі Новопокровської селищної ради починається 1 вересня 2020 року і закінчується 31 травня 2021 року, оздоровчий  період (під час якого освітня робота здійснюється відповідно до інструктивно-методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки України – з 1 червня по 31 серпня 2021року.

                            Упродовж навчального року для дошкільників будуть проводитись канікули, під час яких заняття з вихованцями не проводяться, крім фізкультурно-оздоровчої та художньо-продуктивної діяльності. Орієнтовні терміни проведення канікул: літні – з 1 червня до 30 серпня 2021року (90 календарних днів), осінні – з 26 жовтня до 30 жовтня 2020 року (5 календарних днів),  зимові – з 2 січня до 11 січня 2021 року (10 календарних днів), весняні – з 1 квітня до 10 квітня 2021 (10 календарних днів).

                            Організоване навчання у формі занять проводиться, починаючи з 3-го року життя. Тривалість занять становить:

                   у І молодшій групі – не більше 10 хвилин;

                   у ІІ молодшій групі – не більше 15 хвилин;

                   у середній групі – 20 хвилин;

                   у старшій групі – 25 хвилин.

Тривалість перерв між заняттями становить не менш 10 хвилин.

Тривалість проведення гурткової роботи – 15-25 хвилин залежно від віку дітей.

Режим роботи Новопокровського дошкільного навчального закладу (ясла - садок) «Колобок» Новопокровської селищної ради для груп повного дня:

-         І молодша група «Карапузи» 10,5годин 5 раз на тиждень.

-         І молодша група «Сонечко» 10,5годин 5 раз на тиждень.

-         ІІ молодша група «Капітошка» 10,5годин 5 раз на тиждень.

-         Середня група «Веселка» 10,5годин 5 раз на тиждень.

-         Середня група «Бджілка» 10,5годин 5 раз на тиждень.

-         Старша група «Сонечко» 10,5годин 5 раз на тиждень.

Освітня діяльність у групах планується як у I-й, так і у II-й половині дня відповідно до розкладу занять на тиждень. У другій половині дня можуть плануватися заняття з художньо-продуктивної та діяльності та фізичного розвитку. Весь освітній процес організовується диференційовано з урахуванням віку і індивідуальних особливостей дітей.

У ДНЗ планування освітнього процесу здійснюється за режимними моментами та блочно-тематичним принципом, що забезпечує змістовну цілісність, системність, послідовність, ускладнення та повторення програмного матеріалу.

В інклюзивних групах команда психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами (далі – Команда супроводу) (до складу команди супроводу включаються батьки) розробляє індивідуальну програму розвитку дитини з особливими освітніми потребами (далі – дитина з ООП). Відповідно до особливостей розвитку дитини з ООП Команда супроводу розробляє індивідуальну програму розвитку, за якою з дитиною з ООП проводяться корекційно-розвиткові заняття. Команда супроводу формує та узгоджує з батьками розклад корекційно-розвиткових занять дитини з ООП. Корекційно-розвиткові заняття згідно з індивідуальною програмою розвитку, проводяться педагогами ЗДО та (або) із залученням фахівців інклюзивно ресурсного центру чи інших закладів освіти, які мають право здійснювати освітню діяльність у сфері освіти за необхідними напрямами.

З метою реалізації варіативної складової Базового компонента дошкільної освіти у ДНЗ проводиться гурткова робота за інтересами дітей. Її мета: задовольняти потреби й зацікавленості дитини до певного виду діяльності, розвивати її природні, загальні та спеціальні здібності; активізувати дитячу творчість, своєчасно виявляти обдарованість.

Вищезазначені форми організації освітнього процесу ДНЗ реалізуються в рамках:

-         плану роботи Новопокровського дошкільного навчального закладу (ясла - садок) «Колобок» Новопокровської селищної ради на 2020/2021 н.р.;

                   режиму роботи груп та ДНЗ.

 

За окремим планом у закладі організовується оздоровлення дітей.

Каталог детсадов Украины

Детский сад

Новопокровка