Навчальний процес в ДНЗ

 

Дошкільний навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад  загального розвитку. У 2019/2020 навчальному році організація освітньої роботи в дошкільному закладі здійснюється за програмою «Дитина», Освітня програма для дітей від 2 до 7 років, Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2016., рекомендованою Міністерством освіти і науки (лист МОН України  № 1/11-16163 від 09.11.2015р.), з використанням видань, рекомендованих для роботи у дошкільних навчальних закладах Міністерством освіти і науки України.

Навчальний рік починається 1 вересня, закінчується 31 травня, літній оздоровчий період триває з 1 червня по 31 серпня 2020 року, під час якого освітня робота формується відповідно до інструктивно-методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки України.

Упродовж навчального року для вихованців дошкільних навчальних закладів усіх типів проводяться  канікули: орієнтовно, осінні – з 22 жовтня до 30 жовтня, зимові – з 25 грудня до 10 січня, весняні – з 25 березня до 31 березня, літні – з 25 травня до 31 серпня. У  період канікул з дітьми проводиться фізкультурно-оздоровча і художньо-естетична робота.

У дошкільному навчальному закладі встановлено 5-денний навчальний тиждень.

Режим роботи закладу становить 10,5 годин (з 7.00 до 17.30) У закладі комплектування груп відбувається за віковими ознаками:

-         група № 1 – перша молодша група (від 2 до 3 років);

-         група № 2 – перша молодша група(від 2 до 3 років);

-         група № 3  - друга молодша група (від 3 до 4 років);

-         група № 4 – середня група (від 4 до 5 років);

-         група № 5 – старша група (від 5 до 6 років);

-         група № 6 –  старша група (від 5 до 6 років).

Освітній процес здійснюється за російсько-мовним режимом (відповідно до Закону України «Про  засади державної мовної політики», Статуту Новопокровського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) «Колобок»  та до запитів батьків).

            (З раннього віку і до кінця перебування дитини у закладі мова не змінюється).

Під час освітнього процесу для дітей організовується навчально-виховна зайнятість різних форм. У залежності від змісту проводяться заняття таких типів: предметні, інтегровані, комплексні; відповідно до дидактичних цілей: на формування нових знань (предметні, навчально-ігрові, навчально-пізнавальні); на закріплення засвоєних знань (інтегровані, комплексні, сюжетно-ігрові), контрольно-оціночні (інтегровані, комплексні, заняття-змагання, вікторини, конкурси, турніри); за способом організації: групові, підгрупові, індивідуальні.

Планування освітнього процесу здійснюється на основі блочно-тематичного принципу за моделлю, яка побудована за режимними моментами з урахуванням сфер життєдіяльності та освітніх ліній, яка істотно знижує навчальне навантаження на дітей.

Рівномірно розподіляються види активності за основними освітніми лініями протягом дня в залежності від бажань та інтересів дітей. Крім спеціально організованої навчально-виховної зайнятості (ігри, спостереження, екскурсії, свята, походи, розваги, індивідуальна робота, самостійна діяльність, гуртки), передбачається самостійна діяльність дітей: продуктивна праця, художня діяльність, гра, спілкування та інші. Спеціально організована розвивально-виховна зайнятість урізноманітнюється проведенням  підгрупових, групових,  індивідуальних,  парних  міні-занять (7-15 хвилин). Організована навчальна діяльність планується переважно у першу половину дня у формі занять. Заняття, які потребують підвищеної пізнавальної активності, проводяться переважно в першу половину дня та у дні з високою працездатністю (вівторок, середа), поєднуються та чергуються із заняттями з музичного виховання та фізкультури. Допускається проведення занять у другу половину дня (образотворча діяльність, фізкультура тощо).

При цьому тривалість інтегрованого заняття збільшується за рахунок постійної зміни різних видів дитячої діяльності (на 5, 10, 15 хвилин відповідно в молодшій, середній, старшій групах), проте інтегроване заняття може замінити всі інші, крім занять з фізичної культури й музичного виховання. Тобто щодня проводиться одне інтегроване заняття, закріплюючи набуті дітьми знання і вміння в різних видах дитячої діяльності протягом дня. При цьому тривалість статичного навантаження у положенні сидячи на одне заняття не повинна перевищувати для дітей молодших груп – 15 хвилин, середніх – 20 хвилин, старших –  25 хвилин. 

Не вимагається від дітей виконання домашніх завдань. 

Тривалість фронтальних занять становить:

- для дітей віком від 1 до 3 років – до 10 хвилин;

- у молодшій групі – не більше 15 хвилин;

- у середній групі – 20 хвилин;

- у старшій групі – 25 хвилин.

Тривалість перерв між заняттями  становить не менше 10 хвилин.

Максимально допустима кількість занять у першій половині дня в молодшій та середній групах не перевищує двох, у старшій – трьох організованих навчальних занять.  У середині та наприкінці занять, що потребують високого інтелектуального напруження чи статичної пози дітей, обовязково проводяться фізкультурні хвилинки. 

Фізичне виховання дітей у дошкільному навчальному закладі складається з: ранкової гімнастики; занять фізичною культурою; рухливих ігор та ігор спортивного характеру; загартування; фізкультурних хвилинок під час занять, фізкультурних пауз між заняттями; фізкультурних комплексів під час денної прогулянки. Визначаючи обсяг рухової активності дітей, враховуються стан їхнього здоров’я та психофізіологічні особливості.

Організоване навчання у формі фізкультурних занять проводиться з дворічного віку. Тривалість занять для дітей у віці від 2 до 3 років – 15 хвилин; від 3 до 4 років – 20-25 хвилин; від 5 до 6 (7-ми) років–25-30хвилин. 
Фізкультурні заняття для дітей дошкільного віку проводять не менше трьох разів на тиждень. Форма та місце проведення занять визначаються педагогом залежно від поставленої мети, сезону, погодних умов та інших факторів. 
У дні, коли немає занять з фізкультури, проводять фізкультурні комплекси під час денної прогулянки. У другій половині дня домінує розвивально-виховна зайнятість. За планом вихователя здійснюється індивідуальна робота з дітьми.

Розподіл занять на тиждень здійснюється за освітніми лініями відповідно до затвердженого гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільному навчальному закладі (Додаток 1).

Розваги з фізичної та музично-театралізованої діяльності проводяться 1 раз на місяць переважно у другій половині дня. Тривалість розваг  відповідно до віку дітей складає: ранній вік – 20 хвилин, молодший – 20-35 хвилин, старший – 35-40 хвилин.

Дні  здоровя організовуються 1 раз на місяць. У день здоровя вся освітня робота повязана з темою здоровя та здорового способу життя.

З метою розвитку творчих здібностей  дошкільників, реалізації варіативної складової Базового компоненту (нова редакція) у другій половині дня організовано роботу гуртків:

«Чарівні візерунки» – середній  дошкільний вік (5 - й рік життя), художньо- естетичний напрям.

«Краплинки мистецтва» – старший дошкільний вік (6-й рік життя), художньо-естетичний напрям .

Гурткова робота планується у другій половині дня з понеділка  по п’ятницю. Наповнюваність групи 10-12 осіб на одному занятті.

Тривалість проведення гурткової роботи:

- у середній групі – 20 хвилин;

- у старшій групі – 25 хвилин.

 

Завідувач  Новопокровського ДНЗ                                   С.В. Маслова

 

 

Додаток 1

 

Орієнтовний розподіл занять на тиждень

 у дошкільному навчальному закладі

 

Орієнтовні види діяльності за освітніми лініями

Орієнтовна кількість занять на тиждень

за віковими групами

перша молодша 
(від 2 до 3 років)

друга молодша 
(від 3 до 4 років)

середня 
(від 4 до 5 років)

старша 
(від 5 до 6 (7) років)

Ознайомлення із соціумом

1

2

2

3

Ознайомлення з природним довкіллям

1

1

1

2

Художньо-продуктивна діяльність (музична, театральна

образотворча тощо)

4

(2,

2)

4

(2,

2)

5

(2,

3)

5

(2,

3)

Сенсорний розвиток

2

-

-

-

Логіко-математичний розвиток

-

1

1

2

Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування

2

3

3

3

Здоров’я та фізичний розвиток*

2

3

3

3

Загальна кількість занять на тиждень

10

11

12

15

Додаткові освітні послуги на вибір батьків

-

3

4

5

Максимальна кількість занять на тиждень

10

14

16

20

Максимально допустиме навчальне навантаження на тиждень на дитину (в астрономічних годинах)**

1,4

3,5

5,3

8,3

__________ 
*Години, передбачені для фізкультурних занять, не враховуються під час визначення гранично допустимого навчального навантаження на дітей. 
    Навчальне навантаження: тривалість проведення занять – спеціально організованих форм освітнього процесу, що відповідають віковим можливостям вихованців згідно із санітарним законодавством. 

**Максимально допустиме навчальне навантаження визначають шляхом множення загальної кількості занять на тиждень, відведених на вивчення освітніх ліній у віковій групі, на тривалість заняття залежно від віку вихованців.

-          Заняття із ознайомлення із соціумом – спрямовані на реалізацію освітньої лінії Базового компонента «Дитина в соціумі», частково – «Особистість дитини», передбачають формування навичок соціально визнаної поведінки, вміння орієнтуватись у світі людських взаємин, здоров’язбережувальної компетентності, реалізацію завдань патріотичного виховання дошкільників, у тому числі засобами народознавства;

-    Художньо-продуктивна діяльність передбачає заняття з музичної, образотворчої діяльності, художньої літератури. Театралізована діяльність може буди присутня протягом дня як самостійний вид діяльності, чи включена у різні заняття для реалізації їх програмових завдань.

-          Художня література. 1 заняття на тиждень проводиться за рахунок кількості таких занять: художньо-продуктивної діяльності у середній та старшій групах, розвитку мовлення у ІІ молодшій групі, інтегрується у вище названі заняття в групах І молодшого віку.

 

 Додаток 2

 

Перелік навчальних програм,

які використовуються  в освітньо-виховному процесі

Новопокровського дошкільного навчального закладу

 (ясла-садок) «Колобок» Новопокровської селищної ради

у 2018/2019 навчальному році

 

№ з/п

Назва програми

Автор

Видавництво

Рік видання

1.

Базовий компонент дошкільної освіти (нова редакція)

Науковий керівник А.М. Богуш

Спецвипуск журналу «Вихователь-методист дошкільного закладу»

2012

 

Програми

 

2.

«Дитина»

Освітня програма для дітей від 2 до 7 років

авт: Г.В.Бєлєнька

О. Л. Богініч

Н.І. Богданець –Білоскаленко та ін.

Київський університет

ім. Бориса Грінченка

2016

 

 

Завідувач Новопокровського ДНЗ                                                             С.В.Маслова

М.П

 

 

 

Навчальний процес в ДНЗ

Освітній процес у Новопокровському ДНЗ (ясла-садок) «Колобок» здійснюється у 2017/2018 навчальному році відповідно до вимог  нормативно-правових документів: Законів України «Про освіту» (зі змінами), «Про дошкільну освіту» (зі змінами), Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про внесення змін до законодавчих актів із питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу», «Про охорону дитинства», Положення про дошкільний навчальний заклад (із змінами), затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України  від 12.03.2003 № 305 «Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад» (для ДНЗ), Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція), Концепції національно- патріотичного виховання дітей та молоді (затверджено наказом МОН України від 16.06.2015 № 641),   нового Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 № 234), наказу Міністерства освіти і  науки України від 20.04.2015 № 446 «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності», інструктивно-методичних листів Міністерства освіти і науки України від 04.10.2007 № 1/9-583 «Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади», від 27.09.2010 № 1/9-666 «Про організацію роботи з дітьми п’ятирічного віку», від 17.12.2008 № 1/9-811 «Про  здійснення  соціально-педагогічного  патронату»,  від 03. 07. 2009 № 1/9-455 «Планування роботи в дошкільних навчальних закладах, від 13.06.2017 р.

 № 1/9-322 « Інструктивно-методичні рекомендації МОН України щодо організації роботи в дошкільних навчальних закладах у 2017/2018 н.р.», Лист Міністерства освіти і науки України від 02.09.2016 № 1/9-454 «Щодо організації роботи з музичного виховання дітей у дошкільних навчальних закладах», Лист Міністерства освіти і науки України від 02.09.2016 № 1/9-456 «Щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи у дошкільних навчальних закладах», Лист КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» від 24.12.2015 № 1199 «Методичні рекомендації щодо організації освітнього процесу в дошкільних навчальних закладах Харківської області відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.04.2015 № 446 «Про затвердження гранично допустимого навантаження на дитину в дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності»,інструктивно-методичних  листів Міністерства   освіти і   науки,   молоді  та  спорту  України  від 16.08.2010  № 1/9-563 «Методичні рекомендації «Фізичний розвиток дітей в умовах дошкільного навчального закладу», від 25.05.2011 № 1/9-389 «Про дотримання порядку прийому дитини до дошкільного навчального закладу»,  від 21.07.2011 № 1/9-552  «Щодо терміну  перебування дітей,  які досягли шестирічного віку,  у  дошкільних  навчальних  закладах»,  від  29.07.2011 № 1/9-577 «Про організацію короткотривалого перебування дітей у дошкільних навчальних закладах», від  19.08.2011  № 1/9-634  «Інструктивно-методичні рекомендації «Про забезпечення взаємодії в освітній роботі з дітьми старшого дошкільного і молодшого шкільного віку»,  від 16.03.2012 № 1/9-198  «Організація роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період», від 28.05.2012 № 1/9-413  «Про організацію фізкультурно-оздоровчої роботи  в дошкільних навчальних закладах у літній період», від  23.05.2012 № 1/9-391 «Про організацію літнього відпочинку дітей», від 28.02.2013 № 1/9-152 «Про розроблення програм для дошкільної освіти», листа Інституту інноваційних технологій і змісту освіти від 26.07.2010 № 1.4/18-3082 «Інструктивно-методичні рекомендації «Про організовані і самостійну діяльність дітей у дошкільному навчальному закладі», наказу Міністерства охорони здоров’я України від 03.10.2013 № 853 «Про застосування Державних санітарних норм та правил «Влаштування, обладнання, утримання дошкільних навчальних закладів та організації життєдіяльності дітей», Статуту Новопокровського  дошкільного навчального  закладу (ясла-садок) «Колобок» Новопокровської  селищної  ради Чугуївського району Харківської області

Дошкільний навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад  загального розвитку. У 2017/2018 навчальному році організація освітньої роботи в дошкільному закладі здійснюється за програмою «Дитина», Освітня програма для дітей від 2 до 7 років, Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2016., рекомендованою Міністерством освіти і науки (лист МОН України                    № 1/11-16163 від 09.11.2015р.), з використанням видань, рекомендованих для роботи у дошкільних навчальних закладах Міністерством освіти і науки України та парціальними програмами, за якими працюють гуртки (Додаток 2). 

Навчальний рік починається 1 вересня, закінчується 31 травня, літній оздоровчий період триває з 1 червня по 31 серпня 2018 року, під час якого освітня робота формується відповідно до інструктивно-методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки України.

Загальна тривалість канікул, під час яких заняття з вихованцями не проводяться, складає 115 днів: літні – 90 календарних днів, осінні –                      5 календарних днів, зимові – 10 календарних днів, весняні – 10 календарних днів. У  період канікул з дітьми проводиться фізкультурно-оздоровча і художньо-естетична робота.

Упродовж навчального року для вихованців дошкільних навчальних закладів усіх типів проводяться  канікули: орієнтовно, осінні – з 26 жовтня до 30 жовтня, зимові – з 01 січня до 10 січня, весняні – з 01 квітня до 10 квітня, літні – з 01 червня до 31 серпня.

У дошкільному навчальному закладі встановлено 5-денний навчальний тиждень.

Режим роботи закладу становить 10,5 годин (з 7.00 до 17.30) У закладі комплектування груп відбувається за віковими ознаками:

-         група № 1 – група раннього віку (від 2 до 3 років);

-         група № 2 – друга молодша група (від 3 до 4 років);

-         група № 3 – середня група (від 4 до 5 років);

-         група № 4 – середня група (від 4 до 5 років);

-         група № 5 – старша група (від 5 до 6 років);

-         група № 6 –  старша група (від 5 до 6 років).

Освітній процес здійснюється за російсько-мовним режимом (відповідно до Закону України «Про  засади державної мовної політики», Статуту Новопокровського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) «Колобок»  та до запитів батьків).

         (З раннього віку і до кінця перебування дитини у закладі мова не змінюється).

Під час освітнього процесу для дітей організовується навчально-виховна зайнятість різних форм. У залежності від змісту проводяться заняття таких типів: предметні, інтегровані, комплексні; відповідно до дидактичних цілей: на формування нових знань (предметні, навчально-ігрові, навчально-пізнавальні); на закріплення засвоєних знань (інтегровані, комплексні, сюжетно-ігрові), контрольно-оціночні (інтегровані, комплексні, заняття-змагання, вікторини, конкурси, турніри); за способом організації: групові, підгрупові, індивідуальні.

Планування освітнього процесу здійснюється на основі блочно-тематичного принципу за моделлю, яка побудована за режимними моментами з урахуванням сфер життєдіяльності та освітніх ліній, яка істотно знижує навчальне навантаження на дітей.

Рівномірно розподіляються види активності за основними освітніми лініями протягом дня в залежності від бажань та інтересів дітей. Крім спеціально організованої навчально-виховної зайнятості (ігри, спостереження, екскурсії, свята, походи, розваги, індивідуальна робота, самостійна діяльність, гуртки), передбачається самостійна діяльність дітей: продуктивна праця, художня діяльність, гра, спілкування та інші. Спеціально організована розвивально-виховна зайнятість урізноманітнюється проведенням  підгрупових, групових,  індивідуальних,  парних  міні-занять (7-15 хвилин). Організована навчальна діяльність планується переважно у першу половину дня у формі занять. Заняття, які потребують підвищеної пізнавальної активності, проводяться переважно в першу половину дня та у дні з високою працездатністю (вівторок, середа), поєднуються та чергуються із заняттями з музичного виховання та фізкультури. Допускається проведення занять у другу половину дня (образотворча діяльність, фізкультура тощо).

При цьому тривалість інтегрованого заняття збільшується за рахунок постійної зміни різних видів дитячої діяльності (на 5, 10, 15 хвилин відповідно в молодшій, середній, старшій групах), проте інтегроване заняття може замінити всі інші, крім занять з фізичної культури й музичного виховання. Тобто щодня проводиться одне інтегроване заняття, закріплюючи набуті дітьми знання і вміння в різних видах дитячої діяльності протягом дня. При цьому тривалість статичного навантаження у положенні сидячи на одне заняття не повинна перевищувати для дітей молодших груп – 15 хвилин, середніх – 20 хвилин, старших –  25 хвилин. 

Не вимагається від дітей виконання домашніх завдань. 

Тривалість фронтальних занять становить:

- для дітей віком від 1 до 3 років – до 10 хвилин;

- у молодшій групі – не більше 15 хвилин;

- у середній групі – 20 хвилин;

- у старшій групі – 25 хвилин.

Тривалість перерв між заняттями  становить не менше 10 хвилин.

Максимально допустима кількість занять у першій половині дня в молодшій та середній групах не перевищує двох, у старшій – трьох організованих навчальних занять. У різновікових групах тривалість навчальних занять диференціюється, орієнтуючись на вік кожної дитини. У середині та наприкінці занять, що потребують високого інтелектуального напруження чи статичної пози дітей, обовязково проводяться фізкультурні хвилинки. 

Фізичне виховання дітей у дошкільному навчальному закладі складається з: ранкової гімнастики; занять фізичною культурою; рухливих ігор та ігор спортивного характеру; загартування; фізкультурних хвилинок під час занять, фізкультурних пауз між заняттями; фізкультурних комплексів під час денної прогулянки. Визначаючи обсяг рухової активності дітей, враховуються стан їхнього здоров’я та психофізіологічні особливості.

Організоване навчання у формі фізкультурних занять проводиться з дворічного віку. Тривалість занять для дітей у віці від 2 до 3 років – 15 хвилин; від 3 до 4 років – 20-25 хвилин; від 5 до 6 (7-ми) років – 25-30 хвилин. 
Фізкультурні заняття для дітей дошкільного віку проводять не менше трьох разів на тиждень. Форма та місце проведення занять визначаються педагогом залежно від поставленої мети, сезону, погодних умов та інших факторів. 
У дні, коли немає занять з фізкультури, проводять фізкультурні комплекси під час денної прогулянки. У другій половині дня домінує розвивально-виховна зайнятість. За планом вихователя здійснюється індивідуальна робота з дітьми.

Розподіл занять на тиждень здійснюється за освітніми лініями відповідно до затвердженого гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільному навчальному закладі (Додаток 1).

Розваги з фізичної та музично-театралізованої діяльності проводяться 1 раз на місяць переважно у другій половині дня. Тривалість розваг  відповідно до віку дітей складає: ранній вік – 20 хвилин, молодший – 20-35 хвилин, старший – 35-40 хвилин.

Дні  здоровя організовуються 1 раз на місяць. У день здоровя вся освітня робота повязана з темою здоровя та здорового способу життя.

З метою розвитку творчих здібностей  дошкільників, реалізації варіативної складової Базового компоненту (нова редакція) у другій половині дня організовано роботу гуртків:

«Чарівні візерунки» – старший  дошкільний вік (6 -й рік життя), художньо- естетичний напрям, парціальна програма художньо-естетичного розвитку дітей раннього та дошкільного віку «Радість творчості»;

«Краплинки мистецтва» – середній дошкільний вік (5-й рік життя), художньо-естетичний напрям, парціальна програма художньо-естетичного розвитку дітей раннього та дошкільного віку «Радість творчості»;

«Забава» – середній дошкільний вік (5-й рік життя),  народознавство, парціальна програма національно – патріотичного виховання дітей дошкільного віку «Україна – моя Батьківщина»

 

Гурткова робота планується у другій половині дня з понеділка  по п’ятницю. Наповнюваність групи 10-12 осіб на одному занятті.

Тривалість проведення гурткової роботи:

- у молодшій групі – 15 хвилин;

- у середній групі – 20 хвилин;

- у старшій групі – 25 хвилин.

 

 

 

Завідувач  Новопокровського ДНЗ                                   С.В. Маслова

 

 

 

 

 

Додаток 1

Орієнтовний розподіл занять на тиждень у дошкільному навчальному закладі:

 

Орієнтовні види діяльності за освітніми лініями

Орієнтовна кількість занять на тиждень за віковими групами

 

перша молодша 
(від 2 до 3 років)

друга молодша 
(від 3 до 4 років)

середня 
(від 4 до 5 років)

старша 
(від 5 до 6 (7) років)

Ознайомлення із соціумом

 

       1

2

2

3

Ознайомлення з природним довкіллям

 

1

1

1

2

Художньо-продуктивна діяльність (музична, театральна

образотворча тощо)

 

4

(2,

2)

4

(2,

2)

5

(2,

3)

5

(2,

3)

Сенсорний розвиток

 

2

-

-

-

Логіко-математичний розвиток

 

-

1

1

2

Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування

 

2

3

3

3

Здоров’я та фізичний розвиток*

 

2

3

3

3

Загальна кількість занять на тиждень

 

10

11

12

15

Додаткові освітні послуги на вибір батьків

 

-

3

4

5

Максимальна кількість занять на тиждень

 

10

14

16

20

Максимально допустиме навчальне навантаження на тиждень на дитину (в астрономічних годинах)**

 

     

      1,6

2,75

4

6,25

__________ 
*

-     Години, передбачені для фізкультурних занять, не враховуються під час визначення гранично допустимого навчального навантаження на дітей. 
           Навчальне навантаження: тривалість проведення занять – спеціально організованих форм освітнього процесу, що відповідають віковим можливостям вихованців згідно із санітарним законодавством. 

**Максимально допустиме навчальне навантаження визначають шляхом множення загальної кількості занять на тиждень, відведених на вивчення освітніх ліній у віковій групі, на тривалість заняття залежно від віку вихованців.

-         Заняття із ознайомлення із соціумом – спрямовані на реалізацію освітньої лінії Базового компонента «Дитина в соціумі», частково – «Особистість дитини», передбачають формування навичок соціально визнаної поведінки, вміння орієнтуватись у світі людських взаємин, здоров’язбережувальної компетентності, реалізацію завдань патріотичного виховання дошкільників, у тому числі засобами народознавства;

-   Художньо-продуктивна діяльність передбачає заняття з музичної, образотворчої діяльності, художньої літератури. Театралізована діяльність може буди присутня протягом дня як самостійний вид діяльності, чи включена у різні заняття для реалізації їх програмових завдань.

-         Художня література. 1 заняття на тиждень проводиться за рахунок кількості таких занять: художньо-продуктивної діяльності у середній та старшій групах, розвитку мовлення у ІІ молодшій групі, інтегрується у вище названі заняття в групах І молодшого віку.

                 

 

Каталог детсадов Украины

Детский сад

Новопокровка